Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge – En kunnskapsoversikt 2013

Hellevik, P. M., & Øverlien, C. (2013). Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge - En kunnskapsoversikt 2013.

På oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, BLD, i regjeringens "Handlingsplan om vold i nære relasjoner 2012" har NKVTS sammenfattet denne kunnskapsoversikten om digital mobbing.

Formålet er å se nærmere på hvordan barn og unge i Norge utsettes for mobbing og psykisk vold, voldstrusler, trakassering og seksuell trakassering gjennom digitale medier.

Uenighetene rundt hvordan digital mobbing skal defineres og forstås, kompliserer forskningen på fenomenet.

Det er flere likheter mellom digital og tradisjonell mobbing, og det diskuteres om de to formene for mobbing skal behandles som separate, eller som to deler av samme problem.

En sentral forskjell mellom tradisjonell og digital mobbing er muligheten til å mobbe anonymt. Ved tradisjonell mobbing er det vanligvis klart hvem som er mobber og det er også ofte klart hvem som observerer at mobbingen skjer (tilskuere).

Digital mobbing kan skje på flere forskjellige måter, herunder; telefonsamtaler, SMS, video/bildemeldinger, ved bruk av e-post, chatte-tjenester, eller nettsider opprettet for å sverte eller såre noen. Digital mobbing kan også skje gjennom at det postes uønskede bilder eller videoer på internett, uønskede kommentarer på sosiale nettverkssider eller på blogg. Videre kan digital mobbing skje i dataspill og i virtuelle miljøer.

Basert på den gjennomgåtte litteraturen kan følgende hovedpunkter fremsettes:

 • Digital mobbing er et problem som berører barn og ungdom i dagens samfunn
     
 • Det er stor grad av uenighet rundt hva som skal anses som digital mobbing. Et veletablert og felles forståelsesgrunnlag av fenomenet er nødvendig
 • Det er uenighet om forekomst av digital mobbing, men de fleste studier anser digital mobbing i dag som mindre utbredt enn tradisjonell mobbing
 • Foreldre, foresatte og andre voksne vet lite om hva barna deres opplever gjennom bruk av digitale medier
 • Allerede utsatte grupper er i større grad utsatte for digital mobbing enn andre
 • Det er ekstra belastende å utsettes for både digital og tradisjonell mobbing. Det er vanskeligere å påvise spesifikke belastninger tilknyttet kun digital mobbing, men alle former for mobbing har negativ innvirkning på de involvertes livskvalitet
 • Digital mobbing og tradisjonell mobbing henger sammen
 • Det er ikke grunnlag for å si at digital mobbing er i sterk vekst og at det har skapt mange nye mobbeofre
 • Tiltak mot mobbing burde ha et helhetlig fokus på mobbeatferd som inkluderer både tradisjonell og digital mobbing

Forskerne