Tema: Vold og overgrep

Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre. (Rapport 2/2018).

Denne rapporten kartlegger tiltak mot vold i nære relasjoner. Både tiltak som rettes mot befolkningen generelt og tiltak som er rettet mot de mest risikoutsatte og sårbare individene, familiene eller gruppene i samfunnet er omtalt.

Forebygging av slik vold kan skje både før volden oppstår og ved å stanse pågående vold. Rapporten er avgrenset til tiltak som iverksettes før volden har oppstått, og som rettes mot befolkningen generelt eller mot de mest risikoutsatte. Det er en forutsetning for de inkluderte tiltakene at det foreligger forskningsbasert evaluering eller annen skriftlig dokumentasjon. Vi viser også til eksempler på tiltak fra andre land, og drøfter hvilke prinsipper og kriterier som er viktige å ta hensyn til i det videre forebyggingsarbeidet i Norge.

Et godt voldsforebyggende arbeid krever tidlig innsats, langsiktighet, samordning og at ulike perspektiv og kunnskapstradisjoner inkluderes. Det er behov for økt innsats på tiltak for å forhindre at vold og overgrep i det hele tatt oppstår. Dette innebærer blant annet å prioritere tiltak rettet mot barn, unge og deres familier. Det utvikles nå flere langsiktige programmer som retter seg til denne målgruppen. Derimot er det mer vanskelig å finne eksempel på forebyggingstiltak rettet mot voksne, med unntak av medie- og informasjonskampanjer og noen tiltak rettet mot personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Det er viktig å sikre en kunnskapsbasert og samordnet forebyggende innsats. De aller fleste av de omtalte tiltakene har ikke blitt evaluert. Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvilke og hva slags forebyggende tiltak som har virkning. Allikevel gir dokumentasjonen vi har identifisert viktig kunnskap om hvordan tiltakene har fungert for brukere og ansatte. Slike erfaringer kan ha stor betydning for det videre arbeidet med forebygging av vold og overgrep.

Forskerne

Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre

PDF 1.0MB

Last ned publikasjon