Selvmordsproblematikk blant utsatte for og utøvere av vold og overgrep: En systematisk gjennomgang av oversiktsartikler

Neupane, S. P., Fjelli, N., Bekkevold-Jernberg, I., Larsen, K. S., Kruse, A. E., Bergman, S., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2022). Selvmordsproblematikk blant utsatte for og utøvere av vold og overgrep: En systematisk gjennomgang av oversiktsartikler. Oslo: N/A.

Denne rapporten baserer seg på en gjennomgang av 118 systematiske oversiktsartikler om selvmordsproblematikk knyttet til utsatthet for og utøvelse av vold og overgrep. Vi oppsummerer spesifikke forskningsfunn, vurderer kunnskapsstatus på feltet og peker på områder med behov for ny forskning og ytterligere kunnskapsoppsummeringer.

Utsatthet for og utøvelse av vold og overgrep er sammensatte fenomener som forekommer i alle aldersgrupper i likhet med suicidal atferd. Dette gjør forskningslitteraturen heterogen og krevende å oppsummere.

Vold og overgrep i barndom: På grunnlag av vår gjennomgang av litteraturen kan vi fastslå at det er solid forskningsevidens for at barn utsatt for fysisk vold, seksuelle overgrep, psykisk vold eller omsorgssvikt har økt risiko for ulike former for selvmordsproblematikk. Denne risikoen oppstår tidlig og vedvarer utover i voksenlivet.

Antallet av volds- og overgrepshendelser synes å være korrelert med alvorlighetsgrad av psykiske lidelser og selvmordsproblematikk. Forskningen viser også en økt risiko for ulike former for selvmordsproblematikk hos barn som utsettes for vold og overgrep av jevnaldrende, samt mobbing og trakassering både som barn og voksne. Hva slags vold og overgrep som bidrar mest til selvmordsproblematikk er imidlertid uavklart.

Vold og overgrep i voksen alder: Forskningslitteraturen gir også grunnlag for å konkludere med at vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i voksen alder øker risikoen for selvmordsproblematikk, både i form av selvmordsforsøk, selvskading og selvmordstanker, særlig blant kvinner. Det er mindre sikker kunnskap om betydningen av repeterte volds/overgrepshendelser, og den unike betydningen av hendelser i voksen alder hos personer som også har vært voldsutsatt i sin barndom.

Litteraturen viser at enkelte risikopopulasjoner (for eksempel personer med psykiske lidelser, LHBT+ personer, hjemløse, militært personell eller innsatte i fengsel) også har en økt risiko for selvmordsproblematikk etter eksponering for eksempel fysisk eller psykisk vold, seksuell vold/overgrep eller omsorgssvikt.

Personer som har utøvet vold/overgrep: Det er påfallende få studier om selvmordsproblematikk blant utøvere av vold og overgrep, særlig blant unge voldsutøvere, og kvinnelige voldsutøvere.

Tilbakevendende suicidalitet og selvskading: Forskningslitteraturen gir grunnlag for å konkludere med at jo yngre personer er når de eksponeres for vold og overgrep og jo hyppigere gjentatt eksponering inntreffer, desto mer vil risikoen øke for at suicidalitet og selvskading blir vedvarende og/eller tilbakevendende. Det er likevel mangel på kunnskap om via hvilke mekanismer slik eksponering virker og hvordan tilbakevendende suicidal og selvskadende atferd utvikler seg i løpet av barndom og ungdom inn i voksen alder.

Utfordringer i forskningen: Det er et stort behov både for å standardisere begrepsbruk og validere forskningsinstrumenter innenfor mange deler av denne forskningen. Det er behov for utvikling av integrerende teoretiske modeller for sammenhengen mellom vold/overgrep og suicidalitet, som også tar i betraktning hvilke andre risiko- og beskyttelsesfaktorer som spiller inn.

Behov for videre forskning: Det er behov for mer kunnskap om suicidalitet blant personer/grupper som utøver vold og overgrep, selv om noen av disse gruppene kan  være utfordrende å rekruttere til forskning. Forskningen er dominert av studier med  bare ett måletidspunkt, og det er manglende kunnskap om virkningsmekanismer og  tidsforløp mellom eksponering for ulike typer vold og overgrep og selvmordsproblematikk. Det er behov for longitudinelle studier med fokus på psykiske, sosiale, genetiske og nevrobiologiske faktorer og deres samspill over tid. Slike studier kan også med fordel koble selvrapporteringsdata til registerdata, for å få mer kunnskap om dødsfall ved selvmord. Det ligger godt til rette for å gjennomføre slike longitudinelle studier i Norge. Det er behov for mer forskning på faktorer som kan være beskyttende mot suicidal atferd hos eksponerte for vold og overgrep og det er behov for mer forskning på forebyggende intervensjoner og behandling som er tilpasset volds- og overgrepseksponertes behov.

Forskerne

Selvmordsproblematikk blant utsatte for og utøvere av vold og overgrep: En systematisk gjennomgang av oversiktsartikler

PDF 3.8MB

Last ned publikasjon