Ansatte
Kruse, Anja Emilie Pressebilder

Kruse, Anja Emilie

Forsker II / kriminolog
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 995 11 223

Kompetanseområder

Voldtekt og seksuelle overgrep mot ungdom og voksne

Personer som begår voldtekt og seksuelle overgrep (mot ungdom og voksne)

Kriminologiske perspektiver på kjønn, seksualitet og vold

Kvalitative metoder, intervjustudier

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Kruse, A. E., & Skilbrei, M. L. (2024). The monster and the self: Taking on the monstrosity of sexual violations. Punishment & Society. doi:10.1177/14624745231221933

Kruse, A. E., Helseth, H., & Korkmaz, S. (2023). Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationships. Nordic Journal of Criminology, 24(1), 1-20. doi:10.18261/njc.24.1.6

Kruse, A. E., Helseth, H., & Korkmaz, S. (2023). Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationships. Nordic Journal of Criminology, 24(1). doi:10.18261/njc.24.1.6

Kruse, A. E. (2022). Beginnings matter: Why sexual violence perpetration should not remain on the dark side of the moon. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 109(1), 175-182. doi:10.7146/ntfk.v109i1.130303

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Kruse, A. E. (2020). The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Bitsch, A., & Kruse, A. E. (2012). Bak lukkede dører : en bok om voldtekt. Cappelen Damm AS.

Rapporter

Hellevik, P., Kruse, A. E., Dullum, J. V., Frøyland, L. R., Skar, A. M. S., Andersen, L. C., Helseth, H., Frafjord, O. S. G., Haugen, L. E. A., & Øverlien, C. (2023). Digitale seksuelle overgrep mot barn og unge – gjerningspersoner og fornærmede. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2023).

Neupane, S. P., Fjelli, N., Bekkevold-Jernberg, I., Larsen, K. S., Kruse, A. E., Bergman, S., Thoresen, S., & Mehlum, L. (2022). Selvmordsproblematikk blant utsatte for og utøvere av vold og overgrep: En systematisk gjennomgang av oversiktsartikler. Oslo: N/A.

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020 (notat).

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016).

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…»: En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2014).

Kruse, A. E., Strandmoen, J. F., & Skjørten, K. (2013). Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus.

Steen-Johnsen, K., Enjolras, B., & Kruse, A. E. (2012). Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner. (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012-1).

Kruse, A. E. (2011). Unge som begår seksuelle overgrep.

Andre publikasjoner

2023

Houge, A. B., & Kruse, A. E. (2023 June). Workshop: Etisk ubehag. Foredrag på Workshop: Etisk ubehag, Oslo.

Houge, A. B., & Kruse, A. E. (2023). Èn gang overgriper – alltid overgriper. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

2021

Kruse, A. E. (2021 May). Social responses to narratives of sexual harmdoing – Written Abstract. Paper presented at NSfK Research Seminar 2021, Digitalt gjennomført seminar.

Kruse, A. E. (2021 October). Produktiv friksjon? Betydningen av sosiale responser i (unge) menns fortellinger om seksuelle krenkelser de selv har begått. Foredrag på De er alle våre barn. Nasjonal konferanse om problematisk og skadelig seksuell atferd, Kristiansand.

Helseth, H., Kruse, A. E., & Korkmaz, S. (2021 September). Narratives about sexual perpetrators – how do young victims of sexual violence in intimate relationships describe their offender?. Paper presented at European Conference on Domestic Violence (ECDV), Ljubljana.

2020

Kruse, A. E. (2020 August). “Nein, ich will verstehen”. Learning through (critical) engagement with men’s accounts of sexually violating behavior, and the dangers and benefits of (not) doing so. Paper presented at Trial Lecture, Disputation/Viva, Oslo.

Kruse, A. E. (2020 March). Social responses to/in narratives of sexual harmdoing. Paper presented at Nordic Punishment at a Crossroads?, Oslo.

2019

Kruse, A. E. (2019 November). Hvordan forstår seksuallovbruddsdømte menn krenkelsene de har begått? Tre fortellinger om hvorfor. Foredrag på Forskningskonferansen 2019, Lillestrøm.

Kruse, A. E. (2019 November). Selvforståelse og overgrepsforståelse hos menn som har begått seksuelle krenkelser: Tre fortellinger om hvorfor. Foredrag på Istanbulkonvensjonen og Voldsprogrammet, Oslo.

2018

Kruse, A. E. (2018 April). Domestic Violence. Guest Lecture – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (KRIM2953/4953). Paper presented at Undervisning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Kruse, A. E. (2018 April). Men as Victims, Women as Perpetrators. Guest Lecture – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (KRIM2953/4953). Paper presented at Undervisning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Kruse, A. E. (2018 February). Å jakte etter (kjønnet?) mening. Forsøk på å forstå menn som har begått voldtekt og andre grove, seksuelle krenkelser – og hvordan de forstår seg selv. Presentasjon i gruppesesjon: «Vold i nære relasjoner og kjønn». Foredrag på Sosiologforeningens Vinterseminar.

Øverli, I. T., Vorland, N., Kruse, A. E., Hjorthol, T., & Blix, I. (2018). «Også disse barnas beste»: Kommunalt barneverns arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

2017

Kruse, A. E. (2017 April). Domestic Violence. Guest Lecture – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (KRIM2953/4953). Paper presented at Undervisning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Kruse, A. E. (2017 June). What’s in a narrative? ‘Owning up’ to sexual violations – and the consequences of ‘doing the right thing’. Paper presented at The Second Narrative Criminology Symposium, Oslo.

Kruse, A. E. (2017 March). Peacetime Sexual/ized Violence. Guest Lecture – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (KRIM2953/4953). Paper presented at Undervisning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Kruse, A. E. (2017 May). Overgriperperspektiver i forskningen på seksuelle overgrep og voldtekt. Foredrag på Fagmøte, Overgrepsmottaket ved Oslo Legevakt.

Kruse, A. E. (2017 September). Researching sexual violence with a perspective on perpetration. Advantages, dilemmas and challenges in different approaches to ‘The Man Question’ in research on sexual violence perpetration. Part of Symposium: The “man question” in research on violence in close relationships. Studying and positioning men as research subjects, victims and perpetrators. Paper presented at The Second European Conference on Domestic Violence (IInd ECDV Conference), Porto.

2016

Kruse, A. E. (2016 March). Domestic Violence. Guest Lecture – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (KRIM2953/4953). Foredrag på Undervisning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, Oslo.

Kruse, A. E. (2016 March). Peacetime Sexual/ized Violence. Guest Lecture – Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (KRIM2953/4953). Foredrag på Undervisning, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, Oslo.

Kruse, A. E. (2016 May). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold..» Om mødres vold mot barn. Foredrag på Internundervisning, Barneavdelingen v/Drammen Sykehus, Drammen.

Kruse, A. E. (2016 October). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold..» Om mødres vold mot barn. Foredrag på Vold mot barn der intensjonen kan være oppdragelse. Fagdag, Buskerud barne- og familiesenter, Drammen.

Kruse, A. E. (2016). Forskningsfronten: Hvor mange er for mange?. Morgenbladet.

2015

Kruse, A. E. (2015 November). Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus. Foredrag på Dagskonferanse om sedelighetsdømte, KRUS, Lillestrøm.

Kruse, A. E. (2015 September). Mother’s violence towards their children – situations, contexts and meaning-making. Part of Symposium: Maternal violence and partner violence against heterosexual men. Paper presented at European Conference on Domestic Violence (ECDV), Belfast.

2014

Kruse, A. E. (2014 April). Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus. Foredrag på Fagkonferanse om voldtekt, Oslo.

Kruse, A. E. (2014 August). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». Et eksplorerende, kvalitativt forskningsprosjekt om mødres vold mot barn (2013-2014). Foredrag på NFBO 2014: Den 8. nordiske konference om børnemishandling og omsorgssvigt, Nuuk.

Kruse, A. E. (2014 November). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. Foredrag på Barnekonvensjonen 25 år – 1989-2014, Oslo.

Kruse, A. E., & Bergman, S. H. (2014 November). Frokostseminar: Lansering av rapporten «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». NKVTS-rapport nr. 4/2014. Foredrag på Rapportlansering – frokostseminar, Oslo.

2013

Skjørten, K., Kruse, A. E., & Strandmoen, J. F. (2013 May). Lansering av kunnskapsstatus om voldtekt. Foredrag på Frokostseminar, NKVTS, Oslo.

Kruse, A. E. (2013). Mellom forståelse og ansvar. Terapeuters perspektiver på voldtekt som kjønnet, sosial handling. Universitetet i Oslo. (Mastergradsoppgave).

Pressebilder