Jeg er behandler

Vi ønsker at du som utøver PTSD-behandling som en del av prosjektet har informasjonen du trenger for å gi best mulig behandling.

Bakgrunn

Det overordnede målet for prosjektet er en nasjonal implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD hos voksne i psykisk helsevern. Dette innebærer opplæring av behandlere og ledere i kartlegging av traumeerfaringer og PTSD (alle behandlerne i tjenesten), og to spesifikke behandlingsmetoder – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD) (utvalgte behandlere). Alle deltagende klinikker vil motta ½ dag opplæring i traumekartlegging med TRAPS. Dette er også spilt inn på video her.

I tillegg vil klinikkene gjennomgå et program kalt Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) rettet mot å gjøre implementeringen mest mulig vellykket. Fokuset i dette programmet er på at ledelsen skal skape et godt klima og gode rammer for implementeringen av CT-PTSD og EMDR for dere som behandlere. Som behandler vil du kanskje ikke merke så mye til dette, men du vil blant annet bli bedt om å gi din leder tilbakemeldinger, slik at hun/han kan gi deg best mulig forutsetninger for arbeidet ditt i klinikken.

Hva innebærer deltagelsen i dette prosjektet for meg som behandler?  

Prosjektet har som mål å sørge for at klinikken din skal utvikle et kunnskapsbasert behandlingstilbud for pasienter med PTSD. For å oppnå dette vil deltagelsen innebære:  

 • Alle behandlere: Deltagelse på opplæring i verktøy for kartlegging av traumeerfaringer og PTSD. Alle behandlere vil også bli bedt om å besvare spørreskjema hver 4. mnd med spørsmål om leders lederatferd (leder vil svare på spørsmål om ansattes innsats i implementeringen), dine erfaringer med traumekartlegging og –behandling, og implementeringen av kunnskapsbasert praksis. 
 • Utvalgte behandlere: 3 dagers opplæring i en av to behandlingsformer for PTSD (CT-PTSD eller EMDR) og veiledning 
 • Deltagende behandlere: Forplikter seg til å rekruttere pasienter og sørge for at pasientene fyller ut skjema i forkant av timene og ta opp timene på video (EMDR) eller lyd (CT-PTSD).  

Alle behandlere som får opplæring i EMDR eller CT-PTSD vil få tilgang til nettbrett som er tilpasset prosjektet. Deltakende pasienter vil fylle ut spørreskjema etter hver behandlingstime på nettbrett. Dataene lagres sikkert ved NSD. Alle CT-PTSD-timer blir tatt opp på lydbånd via nettbrett, og alle EMDR-timer vil bli tatt opp på video via nettbrett. Dette gjøres for å skåre fidelity (at behandlernes bruk av metoder er i henhold til manualen) og for å undersøke hva som fører til endring og bedre psykologisk helse for de som har vært utsatt for vanskelige og traumatiserende hendelser. Fidelity vil blir vurdert av opplærte studenter og veilederne.  

Her kan du se fidelitetsskjema for bruk av CT-PTSD.

Her kan du se fidelitetsskjema for bruk av EMDR.

Vi har laget instruksjonsvideoer knyttet til prosjektet og bruk av nettbrettet. Ta gjerne en titt her før du går i gang for å bli godt kjent med applikasjonene vi har lagt inn på nettbrettet.

Applikasjoner for lydbånd og video er utviklet av Oslo Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).  Opptakene vil bli oppbevart ved Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo og tilfredsstiller kravene til etiske retningslinjer for overføring og oppbevaring av sensitive data.  

Informasjon om skjemaene behandlere må fylle ut 

Følgende måleinstrumenter vil bli benyttet:  

 • Bakgrunn: Ansattes demografi, utdanning, arbeidserfaring og erfaringer med traumearbeid.  
 • Antall kartlegginger / behandlingsforløp: For å undersøke omfanget av kartlegging og behandling vil behandlerne bli spurt om hvor mange av sine pasienter de har kartlagt for traumer, hvor mange de har tilbudt og hvor mange som mottar traumebehandling. Spørreskjema utvikles i forbindelse med prosjektet.   
 • Ansattes implementeringsatferd: The Implementation Citizenship Behavior Scale (ICBS) (Ehrhart, Aarons, & Farahnak, 2015) består av seks spørsmål og vil benyttes for å undersøke ansattes atferd som støtter opp om implementeringen av intervensjonene, både atferd som forventes av dem og som går utover deres egne ansvarsoppgaver.   
 • Generelle lederegenskaper: The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Bass & Avolio, 1995) vil benyttes for å undersøke ledernes generelle egenskaper knyttet til transformell og transaksjonell lederskap.  
 • Implementeringsegenskaper: The Implementation Leadership Scale (ILS) (Aarons, Erhart, & Farahnak, 2014) vil benyttes for å undersøke lederes implementeringsegenskaper. Behandlere svarer på i hvilken grad de oppfatter at egen leder har en proaktiv, kunnskapsmessig, støttende og utholdende lederstil. Dette vurderes opp mot leders egen selvevaluering.  
 • Klima: The Implementation Climate Scale (ICS) (Erhart, Aarons, & Farahnak, 2014) og The Implementation Climate (Jacobs, Weiner, & Bunger, 2014) vil benyttes for å undersøke klinikkens implementeringsklima. Behandlere svarer på spørsmål angående deres oppfatning av klinikkens felles holdninger, praksis og prosedyrer, og atferd som er forventet, støtter opp om og driver fram effektiv implementering i klinikken.  
 • Holdninger til kunnskapsbasert praksis: The Evidence Based Practice Attitude Scale (EBPAS) (Aarons, 2004) vil benyttes for å undersøke behandlernes og ledernes holdninger til bruk av kunnskapsbasert praksis generelt, og de spesifikke behandlingene.   
 • Belastning: Underskalaen «Jobbkrav» fra Nordisk spørreskjema for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid (General Questionnaire for Pychological and Social factors at work, QPSNordic) (Skogstad et al., 2001) vil benyttes for å spørre behandlerne om deres belastning i arbeidshverdagen. Underskalaen består av 26 spørsmål som blant annet omhandler kvantitative krav, krav til læring, og positive utfordringer i jobben. Spørsmålene skåres på en fempoengsskala (1 = meget sjelden eller aldri, 5 = meget ofte eller alltid). 
 • Arbeidsbelastning: Behandlernes og ledernes opplevelse av arbeidsbelastning vil bli undersøkt ved bruk av et norskutviklet spørreskjema (QPS).  
 • Intensjon om bruk: The Intention to Use Scale (Moullin, Erhart, Torres, & Aarons, 2017). Behandlerne vil bli spurt om deres intensjon om bruk av de spesifikke traumebehandlingsmetodene.   
 • Arbeidssituasjon: De ansatte vil bli spurt om deres intensjon om å slutte i jobben. Her brukes et skjema bestående av tre spørsmål (Seashore, Lawler, Mirvis, & Cammann, 1982).    
 • Erfaring med kunnskapsbasert praksis for PTSD: De ansattes erfaringer med kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder måles ved bruk av måling av intervensjonens aksepterbarhet, egnethet og gjennomførbarhet (Weiner et al., 2017).   

Datasikkerhet  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.

 

Informasjonsskriv til ansatte som deltar i prosjektet

Informasjonsskriv ansatte som deltar i oppfølgingsprosjekt