Tema: Vold og overgrep

Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner

Dyb, G., & Stensland, S. (2016). Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 45-62). Universitetsforlaget.

De kan streve med unngåelse, atferdsvansker, mangle tillit og håp om bedring. Mange som trenger hjelp, vil derfor ikke selv i utgangspunktet ta initiativ til dette. Det vil da være opp til de voksne rundt barnet og ungdommene, som pedagoger, helsepersonell og andre, å se at barnet strever, og lure på hvorfor. I dette kapitlet presenterer vi oppdatert kunnskap om potensielt traumatiske hendelser, ulike reaksjoner som kan komme i etterkant av hendelsene, og hvordan barns omgivelser og omsorgs-system kan virke inn på forløpet. En god forståelse av den prosessen barn gjennomgår etter traumer, er nødvendig for å ta gode valg for utredning, tiltak og behandling.

Forskerne