Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Shame and guilt in the aftermath of terror: the Utøya Island study

Aakvaag, H. F., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Røysamb, E., & Dyb, G. (2014). Shame and guilt in the aftermath of terror: the Utøya Island study. Journal of Traumatic Stress, 27(5), 618-621. doi:10.1002/jts.21957

Dersom man føler på skyld eller skam i forbindelse med en traumatisk hendelse, kan det gi økt risiko for posttraumatiske stressreaksjoner. Det viser forskning på de overlevende fra Utøya.

Denne artikkelen ser på potensielle sammenhenger mellom skyld og skam og posttraumatiske stressreaksjoner (PTS) etter terroristangrepet på Utøya 22. juli 2011. I de senere årene har det vært en økt interesse for hvordan følelser av skam og skyld etter traumatiske hendelser henger sammen med mental helse. Men det er hittil forsket lite på hvilke følelser av skam og skyld overlevende etter store traumatiske hendelser, som terroristangrep, føler.

Skyld- og skamfølelse skiller seg fra hverandre på en rekke måter. Skyldfølelse knyttes ofte til en handling, noe man har gjort eller ikke gjort, mens skam i større grad er knyttet til selvfølelsen, til noe man føler at man er.

325 av de 490 overlevende ble intervjuet 4-5 måneder etter hendelsen. Intervjuene ble analysert for å finne sammenhengen mellom skyld- og skamfølelser og PTS. I månedene før intervjuet hadde 44,1 % av deltakerne i studien opplevd skyldfølelse for noe som hendte under angrepet. 30,5 % hadde opplevd skamfølelse.

Forskerne fant at både skyld og skam har sammenheng med PTS-reaksjoner, selv etter at man tok høyde for andre faktorer, som hvor tett på terroren man var. Konklusjonen er derfor at traumerelatert skam og skyld har sammenheng med mental helse etter store traumatiske hendelser.

Forskerne