Aktuelt

Er det vanskeligere å jobbe etter vold?

Stipendiat Anja Duun Skauge skal undersøke sammenhengen mellom å være utsatt for vold og tilknytning til arbeidslivet. Intervjuer med utsatte skal avdekke hvordan ytelser fra hjelpe- og helsetjenestene er til hjelp.

Dette skal Anja Duun Skauge prøve å finne ut av.

Data fra omfangsundersøkelsen

Skauge var prosjektmedarbeider i den nasjonale kartleggingen av vold og overgrep som NKVTS lanserte i februar. Nå er hun gått over i en stipendiatstilling. Hun skal bruke data fra omfangsstudien til å undersøke om personer som er utsatt for alvorlig vold har høyere risiko for redusert arbeidsdeltakelse.

Portrett av Anja Duun Skauge
Skauge er stipendiat ved NKVTS. Foto: Kristoffer Sandven

 

– Vi skal koble svar fra dem som har oppgitt at de er utsatt for vold, med data fra NAV om legemeldt sykefravær, blant annet. På den måten kan vi avdekke mønstre om sammenhengen mellom det å ha erfaring med vold, og det å stå i arbeid, sier Skauge.

Alle som deltar med opplysninger om seg selv i den nye studien har tidligere samtykket til det.

– Tidligere forskning tyder på at personer som har vært utsatt for alvorlig vold har lavere deltakelse i arbeidslivet enn personer uten denne erfaringen. Vi håper å kunne se om det er noen fellestrekk ved voldserfaringene som gir seg utslag i arbeidsdeltakelse og sykefravær. I hovedsak vil vi se etter relasjon til utøver, type vold og antall ganger personen har vært utsatt.

Les mer om prosjektet her.

Dybdeintervjuer

Ved siden av registerstudiene, vil Skauge snakke med et utvalg personer som har oppgitt å være utsatt for vold, og som har søkt hjelp enten fra helse- eller hjelpetjenestene.

– Vi ønsker å snakke med dem om deres erfaringer med bruk av helse- og hjelpetjenestene etter voldsopplevelsene. Vi vil vite hva de selv tenker om hvilken betydning måten de ble møtt på og tilbudet de mottok har hatt for deres senere arbeidsdeltakelse, sier Skauge.

Geografisk spredning er viktig

Det er viktig med spredning geografisk, i hvilke tjenester de har vært i kontakt med, og deres erfaringer rundt det å stå i jobb. De som skal intervjues må ha noe arbeidserfaring, men trenger ikke være i jobb på intervjutidspunktet. Det er IPSOS som trekker et utvalg blant dem som har svart på omfangsstudien, og gir kontaktinfo til forskeren.

– Vi ønsker å komme i kontakt med de som har slitt mye med å stå i arbeid, men også de som har hatt lite problemer. Og både positive og negative opplevelser med tjenestene er like verdifulle, sier Skauge.

Hun gleder seg til å komme i gang med forskningen.

– Dette er en viktig, og etterspurt, tematikk som kan gi oss økt innsikt i hvem som er ekstra utsatt for å falle fra i arbeidslivet, og hvordan tjenestene kan legge best mulig til rette for at voldsutsatte kan stå i jobb, sier Skauge.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra STAMI og FHI, og er finansiert av Stiftelsen Dam.