Tema: Vold og overgrep

Arbeid etter vold: Konsekvensene av vold for arbeidslivet

Det kan være utfordrende å være i arbeid etter å ha opplevd vold og overgrep. Dette prosjektet undersøker sammenhengen mellom voldsutsatthet og arbeidsdeltakelse med sykefraværs- og trygdedata fra NAV og SSB. Noen voldsutsatte vil også intervjues om hvilken betydning hjelpetjenestene har for å være i arbeid.

 
2023 Dette prosjektet er pågående 2026

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Redusert arbeidsdeltakelse som følge av vold i nære relasjoner koster samfunnet mange milliarder årlig. Studier viser sammenheng mellom voldsutsatthet og hvorvidt man er i arbeid. Å jobbe redusert eller falle utenfor arbeidslivet kan ha negativ innvirkning på psykisk og fysisk helse, sosiale relasjoner, ferdigheter, mestringsfølelse, livskvalitet og økonomisk selvstendighet. I tillegg er man ekstra utsatt for ny vold og nye overgrep. 

Målet med studien er å få økt kunnskap om konsekvensene av vold og overgrep for arbeidsdeltakelse, og mulige forebyggende tiltak for arbeid etter vold. Dette gjør vi ved å undersøke om ulike faktorer både ved voldshendelsene, de utsatte, og hjelpeapparatet kan øke risikoen for redusert arbeidsdeltakelse etter vold.

Vi vil undersøke om det er forskjell mellom voldstyper, og om kjønn og psykisk helse påvirker risikoen for redusert arbeidsdeltakelse. Dybdeintervjuer vil kunne gi kunnskap om hva som kan hjelpe voldsutsatte med å være i arbeid, eller med å komme tilbake til arbeid. 

Grunnlag

Omfangsundersøkelsen 2023 ved NKVTS konkluderte med at voldsforekomsten i Norge er høy. Én av tre har opplevd alvorlig vold i voksen alder. Én av fem kvinner oppga å ha blitt utsatt for voldtekt, mens nær halvparten av mennene hadde opplevd alvorlig fysisk vold. 

Flertallet av deltakerne i Omfangsundersøkelsen har samtykket til å koble svarene sine til registrert sykefravær og trygdeordninger i NAV. Dette gir oss et rikt og unikt datasett, der voldsutsatthet kobles opp mot offentlig registrerte opplysninger om arbeidsdeltakelse. Dybdeintervjuer vil kunne utdype de sammenhengene vi finner med historier fra voldsutsattes egne opplevelser. 

Les mer om omfangsundersøkelsen om vold og overgrep
Les rapporten Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen.

Metode

Omfangsundersøkelsen 2023 ved NKVTS er en tversnittstudie av vold og overgrep i den norske befolkningen. Et tilfeldig utvalg i alderen 18-74 år ble trukket fra Folkeregisteret og intervjuet per telefon av Ipsos i perioden juni 2021-juni 2022. Studien kartlegger fysisk, psykisk, og seksuell vold, samt psykisk helse og bruk av helse- og hjelpetilbud etter vold og overgrep.

Totalt 3669 deltakere samtykket til at vi kunne hente inn data fra NAV og SSB. De fleste samtykket også til å bli kontaktet igjen, og noen vil bli tilfeldig trukket ut og invitert til dybdeintervju. Rundt 10-15 deltakere vil bli intervjuet. 

Tilleggsinformasjon

Prosjektet ledes av Maria Teresa Grønning Dale og Anja Duun Skauge er doktorgradsstipendiat. 

Eksterne deltakere i forskergruppen

  • Morten Birkeland Nielsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Sana Parveen, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Håkon K Gjessing,  Folkehelseinstituttet

Arbeid etter vold-prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam, og gjennomføres i samarbeid med Rådet for psykisk helse.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater