Tema: Vold og overgrep

En uke med vold 2017

Justisdepartementet har bedt NKVTS gjennom føre en ny voldsmåling i 2016/17. Det er tidligere gjennomført fire slike målinger, i 2003, 2005, 2008 og 2012. Formålet med undersøkelsen er som tidligere å kartlegge hvor mange saker om vold i nære relasjoner instanser i førstelinjetjenestene arbeider med i en spesifikk uke.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Danielsen, Eirin Mo

Hovedmål

Formålet med undersøkelsen er som tidligere å kartlegge hvor mange saker om vold i nære relasjoner instanser i førstelinjetjenestene arbeider med i en spesifikk uke. I den enkelte sak kartlegges kjønn og alder på offer og utøver, relasjonen mellom dem, om den utsatte var vitne eller direkte offer, hva slags vold saken gjelder (fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk/materiell, trusler), hvor og når volden skjedde sist, om volden var gjentatt eller et engangstilfelle. I tillegg spørres om hvem som etablerte kontakten, om hvordan det skjedde, om det var en ny sak eller om kontakten var opprettet før registreringsuka, og om den utsatte hadde vært i kontakt med andre instanser. I tillegg blir det også spurt om den utsatte har barn eller søsken under 18 år, og i så fall om hvor mange og i hvilke aldersgrupper.

En sekundær målsetting med undersøkelsen er å styrke oppmerksomheten om vold i nære relasjoner hos de deltakende instansene, både gjennom selv kartleggingen og de spørsmål som stilles, og gjennom den oppmerksomhet resultatene får, både i media og gjennom publisering av resultatene på departementets websider.

Metode

Målingen i 2016/17 legges opp etter mønster av målingen i 2012, som en webundersøkelse ved bruk av NSDs web-survey programvare. Undersøkelsen vil i hovedsak bruke samme spørsmål som i 2012, og rette seg til samme instanser: Alle landets sosialkontor (NAV), kommunale barnevern, politidistrikter, familievernkontor, overgrepsmottak, rådgivningskontor for kriminalofre, krisesentre og vern for eldre kontor blir spurt om å delta.

Publikasjoner

Hjemdal, O. K., & Danielsen, E. M. (2017). En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 7/2017).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater