Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tiltak mot kjønnslemlestelse

Prosjektet skal kartlegge tiltak i rammen av myndighetenes innsats mot brukergruppen i forhold til kjønnslemlestelse. Prosjektet vil gjennomføre en kartlegging av de tiltak som gjøres, deres målsetting, innhold og målgruppe. Gjennom kartleggingen vil man også identifisere områder som kan behøve styrking og utvidelse.

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektleder

Hovedmål

Forskningsspørsmål:

a) Hva er de konkrete tiltak som gjennomføres?

b) Hva er tiltakenes målsetting, metode og målgruppe?

c) Hvordan gjennomføres og evalueres tiltakene?

d) Hvordan sikres kontinuitet og kompetanseheving?

e) Hvordan er samarbeidet mellom sivile og offentlige aktører?

f) hvordan knyttes kjønnslemlestelse eventuelt til andre utfordringer under paraplyen negativ sosial kontroll.

Prosjektet vil utfylle eksisterende evaluering av tiltak i handlingsplanen og kartleggingen av helsehjelp og informasjon overfor berørte grupper. Fokus vil ligge på tiltak som går utover det som gjennomføres systematisk og som beskrives i en kommende rapport fra NKVTS om informasjonsformidling til brukergruppene.

Metode

Prosjektet vil kartlegge prosjekter finansiert av IMDi, RVTS og andre aktører. Det vil gjennomføres intervjuer med prosjektledere og deltakere samt gjennomgang av planer og dokumenter. I tillegg er det ønskelig med noe deltakende observasjon i gjennomføring av relevante tiltak, samt fokusgrupper med deltakerne. I utgangspunktet ønskes en gjennomgang av prosjekter som er pågående eller i planleggingsfasen på data-innsamlingstidspunktet.

Publikasjoner

Ibrahim, A. J. M., Bulhan, B., & Johansen, R. E. B. (2021). Frivillige organisasjoners tiltak mot kjønnslemlestelse – innsats og erfaringer: En gjennomgang av 30 prosjekter som har mottatt støtte fra IMDI i perioden fra 2008 til 2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater