Frivillige organisasjoners tiltak mot kjønnslemlestelse – innsats og erfaringer: En gjennomgang av 30 prosjekter som har mottatt støtte fra IMDI i perioden fra 2008 til 2016

Dette notatet beskriver ulike tiltak mot kjønnslemlestelse som er gjennomført i Norge. Notatet er tenkt som inspirasjonskilde og hjelpemiddel for andre som vurderer å iverksette slike tiltak.

I notatet finnes informasjon om ulike typer tiltak og målgrupper i landets kommuner og fylker. Her kan du finne informasjon om tiltak mot kjønnslemlestelse gjort i din region, og av hvem, når og med hvor store midler.

Oversikten er basert på en gjennomgang av rapporter fra frivillige organisasjoner som har mottatt støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gjennom en tilskuddsordning for tiltak og arbeid mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll.

Basert på en gjennomgang av 222 rapporter fra prosjekter gjennomført i perioden 2008–2016, gikk NKVTS-forskerne nøyere inn i 51 rapporter fordelt på 30 prosjekter som inkluderte innsats mot kjønnslemlestelse. Hovedvekt er lagt på organisasjonenes innsats mot kjønnslemlestelse, selv om flere av prosjektene også inkluderer tiltak mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll.

Frivillige organisasjoners tiltak mot kjønnslemlestelse – innsats og erfaringer: En gjennomgang av 30 prosjekter som har mottatt støtte fra IMDI i perioden fra 2008 til 2016

PDF 421.5KB

Last ned publikasjon