Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: utbredelse etc

Fungerer tilbudet om åpnede kirurgi som en brekkstang for endring? Når kvinner søker helsehjelp for å åpne opp og slik søker å fjerne sporene etter kjønnslemlestelse, kan slik kirurgi bidra til å undergrave tradisjonen med kjønnslemlestelse? Dette er et av spørsmålene denne studien søker å svare på gjennom en studie av holdninger og erfaringer fra slik kirurgi, hos kvinnene selv, i de berørte miljøer og i hjelpeapparatet.

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Hovedmål

Økt innsikt i prosesser av endring i holdning og handling når det gjelder kjønnslemlestelse blant berørte innvandrergrupper i Norge. Slik innsikt kan videre både føre til bedre helsehjelp og til å akselerere endringsprosessene.

Metode

En kvalitativ studie med dybdeintervjuer og fokusgruppediskusjoner med kvinner fra land der kjønnslemlestelse er vanlig og andre i deres miljø. Kvalitative og kvantitative data vil i tillegg søkes fra helsevesenet som har et spesielt ansvar for dette arbeidet.

Publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2020). The applicability of the theory of planned behavior for research and care of Female Genital Cutting. Archives of Sexual Behavior. doi:10.1007/s10508-020-01716-9

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Johansen, R. E. B. (2018). Resistance to Reconstruction: The Cultural Weight of Virginity, Virility and Male Sexual Pleasure. In G. Griffin & M. Jordal (Eds.) Body, migration, re/constructive surgeries: Making the gendered body in a globalized world (pp. 78-92). .

Johansen, R. E. B. (2017). Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Culture, Health and Sexuality, 19(4), 528-542. doi:10.1080/13691058.2016.1239838

Johansen, R. E. B. (2017). Virility, pleasure and female genital mutilation/cutting. A qualitative study of perceptions and experiences of medicalized defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Reproductive Health, 14(25). doi:10.1186/s12978-017-0287-4

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater