Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Kvinnelig omskjæring blant kurdiske innvandrere i Norge (stipendiatprosjekt)

Flere studier peker på at utbredelse av kvinnelig omskjæring i eksil er liten. Samtidig har det vært mye fokus på somaliere i både forskning, politiske tiltak og i media. Vi vet at omskjæring er vanlig i Kurdiske deler av Irak og Iran, men vi vet lite om kvinnelig omskjæring blant kurdere i Norge selv om dette er en av de største gruppene av innvandrere som kommer fra land hvor vi vet at kvinnelig omskjæring praktiseres.

 
2014 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Lunde, Ingvild

Hovedmål

Det overordnede målet med doktorgradsstudiet er å:

  • utforske holdninger, erfaringer og forestillinger om kvinnelig omskjæring blant kurdere

For å nå dette målet belyser oppgaven følgende problemstillinger:

  • Hvordan forstås kvinnelig omskjæring i forbindelse med kurdisk kvinne- og frihetskamp?
  • Hvordan blir taushet om kvinnelig omskjæring forhandlet i relasjoner mellom døtre og mødre, og mellom kvinner og menn? Hvordan belyser forestillinger om kvinnelig seksualitet denne tausheten? 
  • Hvordan reflekteres fordømmelsen av kvinnelig omskjæring i en skepsis til aksepten av mannlig omskjæring?

Det er et mål at studien kan brukes til å bedre planlegge tiltak blant berørte grupper i hjemlandet og i eksilsituasjoner, samtidig som den kan bringe nye perspektiver til debatten om kvinnelig omskjæring.

Metode

Studien har et utforskende og fleksibelt design. Studien tar i bruk kvalitative forskningsmetoder som dybdeintervjuer, gruppeintervjuer og observasjon

Publikasjoner

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Lunde, I., Johansen, R. E. B., Hauge, M. I., & Sagbakken, M. (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality. doi:10.1080/13691058.2020.1738553

Lunde, I., Sagbakken, M., & Johansen, R. E. B. (2019). Negotiating female genital cutting as a difficult characteristic in Kurdish national identity. Nordic Journal of Migration Research, 9(3), 363-381. doi:10.2478/njmr-2019-0011

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater