Tema: Vold og overgrep

Kunnskap om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Dette prosjektet skal undersøke kommunenes bruk og nytte av handlingsplanene om vold i nære relasjoner og om hvordan de gikk frem for å lage planene. Videre skal det undersøkes hva som er grunnen til at noen kommuner ikke har utarbeidet handlingsplaner og om hva som trengs for å  lage en plan.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Nymoen, Roxana Camilla

Hovedmål

Kommunene er sterkt oppfordret av nasjonale myndigheter til å utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Flere tidligere rapporter fra NKVTS, SINTEF og NOVA har gjennomgått sider ved de kommunale handlingsplanene og kommunenes bruk av den nasjonale veilederen i utviklingen av planene.

Dette prosjektet har en bredere gjennomgang av handlingsplanene hvor formålet er todelt. Det første formålet er å fremskaffe kunnskap for å vurdere om, og i så fall hvordan, veilederen for utvikling av lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner kan videreutvikles. Det andre målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan kommunene bruker handlingsplanene og hvordan de implementeres i den daglige virksomheten i ulike instanser.

 

Metode

Prosjektet vil bruke både kvantitative og kvalitative metode for å samle inn data. Første trinn vil være en kartlegging av hvilke kommuner som har, og hvilke som ikke har planer mot vold i nære relasjoner. Kartleggingen vil skje i samarbeid med alle  de fem RVTS. Det kan i tillegg være aktuelt å søke på kommunenes nettsider for å avklare om, og hvordan, planen kommuniseres til kommunenes innbyggere og ansatte.  

Neste fase vil være en mer inngående oppfølging av et mindre utvalg av de kommunene som har, og de kommunene som ikke har planer. Her vil flere informanter fra hver kommune kontaktes, både på ledernivå og medarbeidere inne helse-, barnevern-, sosial- og eldresektoren. Dette vil primært gjennomføres som telefonintervju.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet gjennomføres på oppdrag av, og med finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det vil bli utgitt en rapport basert på dette prosjektet i september 2019.

Publikasjoner

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2019).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater