Tema: Vold og overgrep

Metodeutvikling mot kjønnslemlestelse – REPLACE Norge

Prosjektet går ut på å kartlegge og måle endringsvillighet og effekt av tiltak mot kjønnslemlestelse gjennom et intervensjonsforskningprosjekt, for å få ny kunnskap om hva slags tiltak som virker blant diasporabefolkningen. 

 
2022 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

Hovedmål

Overordnet mål er å sikre bedre helsehjelp til jenter og kvinner som har plager etter kjønnslemlestelse og å forebygge at jenter med tilknytning til Norge blir kjønnslemlestet, samt styrke kompetanse i helsetjenester og frivillige organisasjoner og nettverk mellom tjenester og brukere.

Av de over 17 000 jenter og kvinner bosatt i Norge som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, har de fleste gjennomgått inngrepet før innflytting. Det er derfor viktig å også styrke det transnasjonale forebyggende arbeidet, og å sikre helsehjelp til de som alt er berørt. 

Delmål

Bedre helse og velvære for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse gjennom tiltak som gir

  1. økt kunnskap hos brukerne om tilgjengelige tjenester og ressurser og støtte til behandling av skader etter kjønnslemlestelse
  2. økt bruk av behandling for skader etter kjønnslemlestelse
  3. økt trygghet og kompetanse i tjenesteapparatet
 1. Forebygge kjønnslemlestelse gjennom tiltak som gir
  1. berørte, organisasjoner og tjenesteapparatet økt kunnskap om anatomi, ulike typer kjønnslemlestelse og deres konsekvenser.
  2. økt ansvar og engasjement mot alle typer kjønnslemlestelse blant berørte, i egen familie og slekt, i Norge, transnasjonalt og hjemlandet
  3. økt innsikt i manglende religiøst påbud om kjønnslemlestelse
  4. endring i holdninger til, og intensjoner om, kjønnslemlestelse

Metode

Det skal utvikles og gjennomføres en rekke tiltak, og effekten av disse skal evalueres kvantiativt og kvalitativt gjennom før- og etterundersøkelser. 

 • Opplæring av ressurspersoner til å drive samtalegrupper om kjønnslemlestelse
 • Serier av  samtalegrupper med ulike relevante tema for både unge og gamle, kvinner og menn.
 • Søke å opprette et lavterskel rådgivnings- og helsetilbud med kvalifisert personell for jenter og kvinner som er utsatt, eller i risiko for, kjønnslemlestelse.
 • Informasjonsmøter for berørte, tjenestene og frivillige organisasjoner om ulike aspekter ved kjønnslemlestelse og tilgrensende tematikk.
 • Andre tiltak vil utviles i samarbeid med målgruppene underveis i prosjektet.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater