Tema: Vold og overgrep

Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer

Hvordan erfares, forstås og håndteres de uklare grensene mellom seksuell vold og andre grenseoverskridelser i unges nære relasjoner? Denne studien vil undersøke hva den uklare forståelsen fører til både for ungdommene og i de institusjonene som skal se, forbygge og håndtere volden.

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forskningsleder / Forsker I / filosofie dr.

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Studien har to temaer: unges forståelser av seksuell vold og institusjonell forståelse og håndtering av seksuell vold.
 
Det første temaet består av ungdoms fortellinger om og forståelser av seksuell vold i unges nære relasjoner.  Vi vil inkludere både unge utsatte, unge utøvere og ungdom uten egne erfaringer med vold. 

Studiens kontekst er norske ungdommers livsverden, både online og offline. I likhet med den ikke-digitale verdenen, er den digitale arenaen også et sted hvor ungdom kan utsettes for vold, aggresjon og overgrep. Digitale mediers rolle i seksuell vold i unges liv vil være et sentralt tema i dette prosjektet.

Betydningen av kjønn ved seksuell vold

En av studiens hensikter er å undersøke hvordan kjønnede maktrelasjoner påvirker forståelser og håndtering av seksuell vold i unge næres relasjoner. Seksuell vold er et kjønnet fenomen.  Omfangsstudier viser at unge kvinner er mest utsatt.

Kampen om definisjonsmakten utspilles i samspill med normer for maskulinitet og feminitet. Det finnes institusjonelle og kulturelle normer som farger forståelsen av hva som er «å prøve seg», hva som er å gå over grensen, og hvordan en seksuell krenkelse forstås i en nær relasjon. Hvordan og hvorfor noe føles som og oppfattes av andre som seksuell vold er avhengig av om det er utøver eller den utsatte som får definere situasjonen.

Håndtering i skole og rettsvesen

Det andre temaet har som overordnet mål å utforske institusjonell håndtering av seksuell vold i ungdommers nære relasjoner. Institusjoner forstås her som steder hvor ungdom møter samfunnets normer og krav.

Som en del av forarbeidet til de empiriske studiene vil vi gjennomgå relevante saks- og styringsdokumenter, som handlingsplaner, stortingsmeldinger, lovforarbeider og lovverk. Vi vil undersøke hvordan seksuell vold i ungdommers nære relasjoner forstås og konstrueres som analytisk kategori i disse dokumentene. Styringsdokumentene som behandler skolenes respons og handleplikt vil derfor inngå.

De to delstudiene tar for det første for seg skolens håndtering og forståelse av seksuell vold Den andre omhandler den juridiske responsen, med særlig vekt på ungdomsstraff og konfliktrådet. 

Samlet skal studiene belyse og gi innblikk i både de voldsberørte partenes egen forståelse og de institusjonelle forståelsene og håndteringen av seksuell vold mellom ungdom. Ved å undersøke diskrepansen mellom ungdommers forståelse og institusjonelle forståelser av seksuell vold, vil våre funn kunne bidra til å gjøre det lettere å bygge tillit mellom ungdommene og samfunnsinstitusjonene. Dermed vil vår studie bidra til mer effektiv forebygging.

Delmål

Prosjektgruppen vil produsere til sammen fire vitenskapelige artikler i tillegg til en norsk rapport.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater