Tema: Vold og overgrep

Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøver og institusjonelle rammer

Hvordan erfares, forstås og håndteres de uklare grensene mellom seksuell vold og andre grenseoverskridelser i unges nære relasjoner? Denne studien vil undersøke hva den uklare forståelsen fører til både for ungdommene og i de institusjonene som skal se, forebygge og håndtere volden.

 
2020 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

  • Øverlien, Carolina

    Øverlien, Carolina

    Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Studien har to temaer:

  1. Unges forståelser av seksuell vold
  2. Institusjonell forståelse og håndtering av seksuell vold

Det første temaet består av ungdoms fortellinger om, og forståelser av, seksuell vold i unges nære relasjoner. Vi vil inkludere både unge utsatte, unge som har krenket noen eller er blitt anklaget for å krenke noen, samt ungdom uten egne erfaringer med vold.

Studien tar utgangspunkt i norske ungdommers hverdagsliv, både online og offline. I likhet med den ikke-digitale verdenen, er den digitale arenaen også et sted hvor ungdom kan utsettes for vold, aggresjon og overgrep. Digitale mediers rolle i seksuell vold i unges liv vil være et sentralt tema i dette prosjektet.

Betydningen av kjønn ved seksuell vold

Fordi studier viser at unge kvinner er mest utsatt for seksuell vold og at det er et kjønnet problem, er en av studiens hensikter å undersøke hvordan kjønn påvirker forståelser og håndtering av seksuell vold i unges nære relasjoner.

Kampen om hvordan hendelser defineres utspilles i samspill med forestillinger om maskulinitet og feminitet. Hvordan og hvorfor noe føles som, og oppfattes av andre, som seksuell vold er avhengig av hvem som får definere situasjonen.

Håndtering i skole og rettsvesen

Det andre temaet har som overordnet mål å utforske skoler og domstolens håndtering av seksuell vold i ungdommers nære relasjoner.

I prosjektet inngår også relevante saks- og styringsdokumenter, som handlingsplaner, stortingsmeldinger, lovforarbeider og lovverk. Vi vil undersøke hvordan seksuell vold i ungdommers nære relasjoner forstås i disse dokumentene. Styringsdokumentene som behandler skolenes respons og handleplikt vil derfor inngå.

De to delstudiene som inngår i det andre temaet, tar for det første for seg skolens håndtering og forståelse av seksuell vold. Den andre omhandler den juridiske responsen, med særlig vekt på Ungdomsstraff og  Konfliktrådet. 

Samlet skal studiene belyse og gi innblikk i både de voldsberørte partenes egen forståelse, og skoler og domstolers forståelsene og håndteringen av seksuell vold mellom ungdom. Ved å undersøke ungdommers forståelse, og skoler og domstolers forståelser av seksuell vold, vil våre funn kunne bidra til å gjøre det lettere å bygge tillit mellom ungdommene og samfunnsinstitusjonene. Dermed vil vår studie bidra til mer effektiv forebygging.

Delmål

Prosjektgruppen vil produsere til sammen fire vitenskapelige artikler i tillegg til en norsk rapport.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater