Tema: Vold og overgrep

Seksuelle krenkelser i innvandrerbefolkningen – erfaringer med hjelp og anmeldelse

Prosjektet handler om hjelpesøkings- og anmeldelsesatferd blant personer i innvandrerbefolkningen som har vært utsatt for seksuelle krenkelser/overgrep/voldtekt. Det gjennomføres av NKVTS og NOVA ved Oslomet. Anja Bredal er prosjektleder for prosjektet. Margunn Bjørnholt leder NKVTS-delen av prosjektet.

 
2021 Dette prosjektet er gjennomført 2021

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet handler om hjelpesøkings- og anmeldelsesatferd blant personer i innvandrerbefolkningen som har vært utsatt for seksuelle krenkelser/overgrep/voldtekt. Utgangspunktet er en antakelse om at denne gruppa sjeldnere oppsøker hjelp og/eller politianmelder enn utsatte uten slik bakgrunn. Formålet er å få økt kunnskap om hvorvidt denne antakelsen stemmer, hva som i så fall kan være årsaker til og konsekvenser av dette og hva som kan gjøres for at flere søker hjelp og anmelder voldtekt. I tillegg til en litteraturstudie skal det samles inn data fra hjelpetjenester og politi, samt fra et lite utvalg personer som har vært utsatt for seksuelle krenkelser/overgrep.

Oppdraget er forankret i tiltak 32 i regjeringens handlingsplan mot voldtekt (2019-2022): Økt kunnskap om hvorvidt innvandrergrupper sjeldnere oppsøker hjelp/anmelder voldtekt enn andre utsatte, og hvordan dette eventuelt har innvirket på deres liv.

Metode

Gitt prosjektets begrensede rammer, vil data hovedsakelig bestå av erfaringer og refleksjoner fra instanser som har kontakt med de som faktisk har søkt hjelp og/eller anmeldt, og eventuelt kontakt med personer som har vurdert, men valgt bort hjelp/anmeldelse. Det vil særlig bli lagt vekt på å få frem faktorer som hemmer eller fremmer at personer i målgruppen oppsøker hjelp og eventuelt anmelder voldtekt.

Tilleggsinformasjon

Forskningsdesign

  1. Gjennomgang av relevant foreliggende forskning og statistikk om voldtekt og tilbøyelighet til å oppsøke hjelp og/eller anmelde voldtekt i innvandrerbefolkningen i Norge, sammenlignet med tilsvarende i befolkningen generelt.
  2. Kvalitativ intervjustudie blant relevante tjenester i offentlig og sivil sektor som har direkte kontakt med målgruppen.
  3. Intervjuer med et lite antall nøkkelinformanter blant utsatte.

 

Samarbeidspartner: NOVA, Oslomet

Prosjektleder Anja Bredal (NOVA)

Prosjektdeltakere: Margunn Bjørnholt (NKVTS), Nora Starheim Ruud (NKVTS)

Publikasjoner

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av erfaringer i hjelpeapparatet og politiet. NOVA.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater