Tema: Vold og overgrep

Sosialtjenestens møte med familievold

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Vold i privatsfæren er synliggjort som et problem og gyldiggjort som et samfunnsanliggende.

Bistand, eller manglende bistand til voldsutsatte og deres nærmeste, utfordres av ideelle organisasjoner og myndigheter. Profesjonsgrupper skal kunne tilby adekvat hjelp, og dette fører til at kunnskap og forståelse som handlingsgrunnlag settes under lupen.

Hva foregår når klienters erfaringer med familievold blir en oppgave for sosialarbeideren? Hvordan får sosialarbeideren kjennskap til voldshendelsene og hva blir betydningsfullt i arbeidet med å bistå klienten? Hvilke faktorer påvirker sosialarbeiderens arbeid når vold er en del av klientens hverdag eller erfaringshistorie? Dette er eksempler på spørsmål som stilles i denne kvalitative studien.

Metode

Data samles inn ved intervjuer med et strategisk utvalg av sosialarbeidere. I intervjuet rettes oppmerksomheten mot hva sosialarbeideren foretar seg når hun/han får kjennskap til klienters voldserfaringer. Forståelsesperspektiver og handlingsgrunnlag beskrives og analyseres kvalitativt ut fra sosialarbeidernes fortellinger.

Tilleggsinformasjon

Funnene viser at sosialarbeiderne engasjerer seg i ulike typer hjelpeprosesser med klienten. Et hovedfunn i studien er at sosialarbeiderens utforming av hjelperollen følger et bestemt mønster i mishandlingssaker.

Publikasjoner

Saur, R. (2007). Møte med familievold i sosialtjenesten. Sosialarbeiderens forståelse og handlemåter. (Mastergradsoppgave).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater