Tema: Vold og overgrep

Tilbud og tiltak for mennesker som utsettes for vold i Norge: Mangler og udekkede behov?

En undersøkelse av hvorvidt personer som utsettes for vold i Norge opplever å få den hjelpen de har behov for. Videre var det ønsket en vurdering av om den svenske Brottsoffermyndigheten kunne fungere som en modell for en ”nasjonal offeromsorg” i Norge. Oppdraget ble gitt av Justis- og beredskapsdepartementet

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2013

Prosjektleder

  • Grøvdal, Yngvil

    Grøvdal, Yngvil

    Pensjonert Forsker II / PhD, kriminologi

    Vis profil

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Få kunnskap om personer som har erfaringer med vold og overgrep har tilgang på den hjelpen de har behov for, samt vurdere om Brottsoffermyndighetens måte å organisere offeromsorg på kunne være aktuell å ta i bruk i Norge.

Metode

  1. Telefonintervjuer med ansatte i aktuelle tjenester i tre kommuner av ulik størrelse om hvordan de vurderte arbeidet med mennesker som utsettes for vold, samt undersøkelse av samarbeid mellom tjenester i noen kommuner som har en interkommunal handlingsplan for vold i nære relasjoner.
  2. Separate fokusgrupper for mennesker som har vært utsatt for ulike former for vold og fokusgrupper med ansatte i ulike hjelpetjenester, for utforsking av erfaringer med hjelpebehov og hjelpetilbud.
  3. Intervjuer med ansatte i Brottsoffermyndigheten og personer i frivillig og offentlig virksomhet i Sverige om myndighetenes arbeid med personer utsatt for vold, samt dokumentstudier, blant annet om Brottsoffermyndighetens formål og arbeid.

Publikasjoner

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet. (Rapport 2/2014).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater