Tema: Vold og overgrep

Tilbud og tiltak for mennesker som utsettes for vold i Norge: Mangler og udekkede behov?

En undersøkelse av hvorvidt personer som utsettes for vold i Norge opplever å få den hjelpen de har behov for. Videre var det ønsket en vurdering av om den svenske Brottsoffermyndigheten kunne fungere som en modell for en ”nasjonal offeromsorg” i Norge. Oppdraget ble gitt av Justis- og beredskapsdepartementet

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2013

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Få kunnskap om personer som har erfaringer med vold og overgrep har tilgang på den hjelpen de har behov for, samt vurdere om Brottsoffermyndighetens måte å organisere offeromsorg på kunne være aktuell å ta i bruk i Norge.

Metode

  1. Telefonintervjuer med ansatte i aktuelle tjenester i tre kommuner av ulik størrelse om hvordan de vurderte arbeidet med mennesker som utsettes for vold, samt undersøkelse av samarbeid mellom tjenester i noen kommuner som har en interkommunal handlingsplan for vold i nære relasjoner.
  2. Separate fokusgrupper for mennesker som har vært utsatt for ulike former for vold og fokusgrupper med ansatte i ulike hjelpetjenester, for utforsking av erfaringer med hjelpebehov og hjelpetilbud.
  3. Intervjuer med ansatte i Brottsoffermyndigheten og personer i frivillig og offentlig virksomhet i Sverige om myndighetenes arbeid med personer utsatt for vold, samt dokumentstudier, blant annet om Brottsoffermyndighetens formål og arbeid.

Publikasjoner

Grøvdal, Y., Saur, R., & Skaalerud, A. R. (2014). En velvillig og oppmerksom tilhører: Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2014).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater