Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Tsunamiprogrammet Del 4: Når katastrofen rammer moderlandet. Tsunamien i et eksilperspektiv

 
2005 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektdeltakere

 • Vindegg, Guri
 • Neumayer, Sissel Marie
 • Moen, Kåre
 • Stige, Signe
 • Sveaass, Nora

Mål

Målsetting med studien er å undersøke reaksjoner hos de rammede, med fokus på tiltak som virker inn på sorgprosessen, samt å evaluere effekten av særskilte støttetiltak.

Fase 1: Betydning av hjemreise for posttraumatiske reaksjoner og for sorgprosessen

Veileder: Sissel Reichelt, professor ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

Hovedoppgavestudenter: Signe Stige og Guri Vindegg ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt.

Samarbeidspartner:Tamilsk Ressurs- og veiledningssenter (TRVS)

 • Hvilken betydning har det å reise tilbake til Sri Lanka for sorgprosessen, for personer som har opplevd omfattende tap?
 • Hvilken betydning har en slik hjemreise for bearbeiding også av tidligere traumer?
 • Er det mulig å beskrive forskjeller når det gjelder sorg og sorgreaksjoner hos dem som har valgt å reise tilbake, sammenlignet med dem som har valgt å ikke reise tilbake?
 • Hvilke reaksjoner beskrives i etterkant av katastrofen?
 • Hvordan oppleves slike nye hendelser sett på bakgrunn av tidligere erfaringer med politisk vold og overgrep?

Fase 2: Tamiler og acehnesere bosatt i Norge. En studie i reaksjoner og tiltak

Forskere: Kåre Moen og Sissel Neumayer

Prosjektet består av 2 delstudier og vil:

a) Kartlegge sorgreaksjoner og posttraumatisk stress blant tamilere og acehnesere.

b) Kartlegge og beskrive hjelpetiltak og aktiviteter som ble iverksatt, for og blant acehnesere og tamilere bosatt i Norge.

Hovedmålsettingene er å:

 • Beskrive hvordan flyktninger/personer med minoritetsbakgrunn ble påvirket av katastrofen som rammet deres opprinnelsesland
 • Beskrive hvordan de opplevde behovet for hjelp under og etter katastrofene
 • Beskrive hva slags aktiviteter og tiltak som ble gjennomført i offentlig og i frivillig sektor
 • Beskrive hvordan de ulike aktivitetene og tilbudene ble opplevd og fungerte
 • Oppsummere lærdom som kan komme til nytte ved tilsvarende situasjoner senere

Publikasjoner

Moen, K. (2007). Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra: Tsunamien i et acehnesiske eksilperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 5/2007).

Sveaass, N., Moen, K., & Neumayer, S. M. (2007). Tsunamien i et eksilperspektiv. En kort gjennomgang av tre studier utført ved NKVTS.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater