Tema: Vold og overgrep

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn II – forprosjekt

Prosjektet vil legge grunnlag for en videreføring og utdyping av forskningen på vold i nære relasjoner i samiske miljø.

 
2019 Dette prosjektet er gjennomført 2020

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet med prosjektet er å gi grunnlag for å utarbeide en forskningsplan for hovedprosjektet som vil gi utdypet kunnskap om vold i samiske miljø og voldens særtrekk og uttrykksformer. Prosjektet vil særlig legge vekt på: 

  • Betydningen av det historiske bakteppet med fornorskring og assimilasjonspolitikk for vold og overgrep i samiske miljø
  • Eventuelle særlige kjennetegn ved vold og overgrep i samiske miljø
  • Betydningen av sosiokulturell kontekst for hvordan volden forstås,  blir møtt,  håndteres i lokalsamfunnet og forebygges

Metode

Prosjektet består av tre deler:

  • En litteraturoversikt over internasjonal urfolksforskning og postkolonial forskning om vold og overgrep
  • Ekspertintervjuer med fagpersoner
  • Forslag til videre forskning

Tilleggsinformasjon

Prosjektet finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater