Tema: Vold og overgrep

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem som blir viet økt oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, og forskning viser at et stort antall mennesker i Norge har opplevd ulike former for vold og overgrep. Når det gjelder spesifikk kunnskap om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, foreligger det svært lite forskningsbasert kunnskap og systematisk innsamlede data om dette. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Sametinget, har NKVTS gjennomført et kvalitativt forskningsprosjekt om vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om et tema som det foreligger lite forskning om, og at kunnskapen skal danne grunnlag for politikkutvikling på området. Prosjektet ble gjennomført innen utgangen av 2016 og lanseringen av sluttrapporten skjedde den 8. mars 2017 på Sametinget. Formidling fra prosjektet fortsetter i 2017-2018.

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2018

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Øverli, Ingvil Thallaug
  • Finstad, Ann-Kristin

Hovedmål

Prosjektet har hovedfokus på partnervold, men også annen vold i nære relasjoner som kan ha særlig betydning i en samisk kontekst omhandles. Vi tar utgangspunkt i en bred tilnærming til «vold», og inkluderer fysisk vold, psykisk vold og seksuell vold. I begrepet «nære relasjoner» inkluderer vi nåværende og tidligere partner/kjæreste, familiemedlemmer (barn, slektninger) og betydningsfulle andre personer, f.eks. i lokalsamfunnet. Prosjektet omhandler primært voksne og tenåringer, men også barn som opplever vold i familien omhandles.

Med «samiske områder» forstås i dette prosjektet hele det samiske bosettingsområdet i Norge, dvs. geografiske områder med samisk befolkning i det nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske området. Samiske områder defineres i dette prosjektet som geografiske områder hvor befolkningen tradisjonelt har bestått av, og i mange sammenhenger fremdeles består av, en betydelig andel samer. Dette er områder hvor samisk kultur preger innbyggerne på ulike måter uavhengig av etnisk tilhørighet. Prosjektet omfatter både områder der samer er i flertall og områder der de er i mindretall. En slik begrepsmessig avgrensning, bidrar til å konkretisere prosjektets geografiske nedslagsfelt og åpner for at samtaler med hjelpe- og rettsapparat kan dreie seg om en sammensatt befolkning i samiske områder – ikke utelukkende personer med samisk etnisk bakgrunn.

Prosjektet har to tematiske siktemål:

  1. Å rette søkelys mot samfunnsmessige, historiske og kulturelle forhold (eksterne og interne) som kan påvirke utøvelse av vold i nære relasjoner i samiske områder.
  2. Å belyse hvordan vold i nære relasjoner avdekkes i samiske områder, hvordan forebyggende tiltak og hjelpetiltak er utformet, hvilke nye tiltak som kan utvikles på feltet, og hvordan eksisterende tiltak kan styrkes.

Metode

Prosjektet er todelt: 1) vi utarbeider en oversikt av forskningsbasert kunnskap om vold i samiske samfunn og relaterte forskningsfelt; 2) vi gjennomfører fokusgrupper med ansatte i hjelpe- og rettsapparatet i 5 geografiske områder med samisk befolkning.

Publikasjoner

Øverli, I. T., Bergman, S. H., & Finstad, A. K. (2017). «Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2017).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater