Tema: Vold og overgrep

«Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Øverli, I. T., Bergman, S. H., & Finstad, A. K. (2017). «Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. (Rapport 2/2017).

Ansatte i hjelpeapparat og politi opplever barrierer i arbeidet med vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Tidligere forskning av samiske brukeres møte med helse- og sosialtjenester tyder på at det eksisterer kulturelle utfordringer og språklige barrierer. I denne rapporten undersøker vi hvordan dette kommer til uttrykk i arbeid med vold i nære relasjoner, gjennom fire fokusgrupper med ansatte i hjelpeapparat og politi i ulike områder med samisk befolkning.

Sentrale temaer som drøftes i rapporten er:

  • Erfaringer med at det kan eksistere særlige utfordringer i møte med brukere med samisk bakgrunn, spesielt ved tabubelagte temaer som vold og overgrep.
  • Samisk språk- og kulturkompetanse hos hjelpeapparat og politi kan bidra til økt tillit og forståelse i møte med voldsberørte.
  • Mange med samisk tilknytning mangler fremdeles tillit til storsamfunnet som følge av fornorskningspolitikken. Dette kan påvirke møter mellom berørte av vold med samisk bakgrunn og ikke-samiske tjenesteutøvere.
  • Temaet vold og overgrep holdes tettere til brystet og innad i familien i samiske samfunn, og særlig i små lokalmiljøer hvor «alle kjenner alle». Dette kan også påvirke ansatte som arbeider med vold og overgrep innenfor det samme tette samfunnet som en selv er en del av.

Avslutningsvis drøftes behov knyttet til språklig og kulturell tilpasning av hjelpeapparat og politi sitt arbeid i møte med samiske brukere. Det reflekteres over hva som er allmenne utfordringer på voldsfeltet, og hva som fremheves som barrierer som særskilt kan relateres til samiske samfunn. Noen sentrale behov løftes frem, knyttet til bedring av kommunikasjon og økt tillit mellom berørte av vold og hjelpeapparatet, at ansatte i tjenestene må våge å gå inn i tabubelagte og sensitive temaer, samt at det må satses på økt samarbeid og kunnskapsutveksling.

Forskerne

«Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

PDF 1.6MB

Last ned publikasjon
Bestill publikasjonen