โคโรนา: คําแนะนําสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

การติดเชื้อไวรัสโคโรนาและมาตรการควบคุมการติดเชื้ออาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นสําหรับทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตหรือติดสารเสพติด

ดูหน้าภาพรวมคําแนะนําสําหรับบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ของเรา: บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน ครอบครัวที่มีความเสี่ยง และผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิต

ความกังวลและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้อาจทำให้ปัญหาสุขภาพจิตที่คุณกําลังประสบอยู่นั้นแย่ลงหรือส่งผลให้มีอาการใหม่ปรากฏขึ้น นอกจากนี้มาตรการที่นํามาใช้ในสังคมนั้นอาจทําให้การใช้กลยุทธ์การรับมือที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์มีความยากลำบากมากขึ้น ซึ่งเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ระหว่างการกักกันโรคหรือการแยกกักโรคเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

คําแนะนําต่อไปนี้อาจเป็นประโยชนกับคุณ์:

  • คุณต้องพยายามปฏิบัติตามแผนการรักษาโรคปกติของคุณ กรุณาติดต่อนักบําบัดโรคหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ หากจําเป็น หรือหากคุณมีคําถามใด ๆ เพิ่มเติม สิ่งนี้มีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคิดว่าสุขภาพจิตของคุณกำลังแย่ลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่าปล่อยให้การมุ่งควบคุ มการติดเชื้อบั่นทอนการดูแลสุขภาพของคุณ
  • เราได้จัดเตรียมคำแนะนำในการจัดการความเครียดแยกออกมาสําหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันโรคและการแยกกักโรค คําแนะนํานี้ยังอาจเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานจากปัญหาสุขภาพจิต
  • อย่าลืมใช้กลยุทธ์การรับมือที่คุณคิดว่ามีประโยชน์ก่อนหน้านี้ร่วมด้วย แต่หากนำมาใช้ไม่ได้เนื่องจากมาตรการควบคุมการติดเชื้อในปัจจุบัน ให้ลองหาวิธีการอื่น ติดต่อนักบําบัดโรคหรือเครือข่ายสนับสนุน หากคุณต้องการความช่วยเหลือและคําแนะนําเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น
  • คุณต้องทำกิจวัตรและแผนประจําวันตามปกติของคุณต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ระหว่างการกักกันโรค/การแยกกักโรค หรือถูกกันไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมปกติเนื่องจากมาตรการควบคุมการติดเชื้อ
  • รักษาการติดต่อทางสังคมกับเพื่อน ครอบครัว และคนอื่น ๆ ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดีย หากคุณไม่สามารถพบปะกับพวกเขาต่อหน้าได้
  • ตระหนักว่าปัญหาและประวัติสุขภาพจิตของคุณอาจมีผลต่อวิธีที่คุณคิด รู้สึก และตอบสนองต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
  • ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะรู้สึกวิตก เครียด หรือกังวล
  • โปรดจําไว้ว่า แม้ว่ามาตรการที่กําลังดําเนินอยู่นี้จะครอบคลุมในวงกว้างก็ตาม แต่วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้ก็คือ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา