Forskningsprosjektet Voldsutsatthet, trygghet og helse i den norske befolkningen

Denne siden er til deg som har fått et informasjonsbrev med forespørsel om å delta i prosjektet eller som allerede har deltatt. Forskningsprosjektet er en stor, nasjonal studie med 6 000 deltakere i alderen 18-74 år. Undersøkelsen handler om trygghet, utsatthet for vold, og helse og livskvalitet blant menn og kvinner i Norge.

Deltakere har blitt plukket ut tilfeldig fra Folkeregisteret og blitt kontaktet per brev. Vi ønsker at så mange som mulig kan delta, uansett om du har god eller dårlig helse eller om du har hatt opplevelser med vold eller ikke. Du har blitt invitert til å delta på enten et telefonintervju eller en web-undersøkelse, og spørsmålene kan stilles på norsk eller engelsk. Det er helt frivillig å delta. I venstre meny kan du finne informasjon om:

Formålet med prosjektet

Bruk av dine personopplysninger

Hvordan trekke deg fra studien

Kontaktinfo for spørsmål eller oppfølging

 

Les informasjonsbrevet om å delta i et telefonintervju (Norsk).

Les informasjonsbrevet om å delta i en web-undersøkelse (Norsk).

Read the letter of information about participating in a phone interview (English).

Read the letter of information about participating in a web survey (English).