Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Does optimism act as a buffer against posttraumatic stress over time? A longitudinal study of the protective role of optimism after the 2011 Oslo bombing.

Birkeland, M. S., Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2017). Does optimism act as a buffer against posttraumatic stress over time? A longitudinal study of the protective role of optimism after the 2011 Oslo bombing. Psychological Trauma, 9(2), 207-213. doi:10.1037/tra0000188

Å være optimistisk, det vil si ha en tro på at det kommer til å gå bra med deg, øker den generelle sannsynligheten for god psykisk og fysisk helse. Det er også kjent at optimister i mindre grad enn andre lider av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det har imidlertid vært uklart hvorvidt optimisme utelukkende beskytter mot oppstart av PTSD, eller om det også fører til en raskere bedring dersom man blir rammet av lidelsen.

I denne artikkelen ser forskere ved NKVTS nærmere på hvordan optimisme spiller inn på utvikling av PTSD-symptomer hos personer som var på jobb i regjeringskvartalet under terrorangrepet 22. juli 2011. 256 ansatte har svart på et spørreskjema som blant annet måler hvor optimistiske de er, og nivå av posttraumatiske stress-symptomer. De svarte også på hva de opplevde under terrorangrepet, for eksempel om de så døde eller hardt skadde personer, eller selv ble fysisk skadet. Undersøkelsen ble gjentatt tre ganger; omkring 10 måneder, 2 år og 3 år etter terrorangrepet. Dermed kan forskerne se hvordan symptomer utvikler seg over tid.

Optimister er mindre utsatt for PTSD

Diagnosen PTSD kan oppstå hos personer som har vært utsatt for en traumatisk hendelse, og er satt sammen av en rekke symptomer, deriblant uønskede minner om hendelsen, angstreaksjoner, unngåelse, nummenhet og nedtrykthet. Forskning ved NKVTS har vist at for personer som var på jobb i regjeringskvartalet da bomben gikk av, er det de påtrengende minnene i kombinasjon med angstreaksjoner som utløser de øvrige symptomene.

Funnene viser at en kombinasjon av å ha vært tett på på traumatiske opplevelser (høy eksponering) og lavere grad av optimisme, hadde en signifikant sammenheng med utvikling av symptomer på PTSD. Det ser ut til at optimisme særlig påvirker forholdet mellom det å være utsatt for et traume og symptomer som unngåelse, nummenhet og nedtrykthet, slik at optimisme beskytter mot og stabiliserer oppstartsnivået av disse symptomene. Sammenhengen gjelder for alle grupper av symptomer, men er sterkest for nummenhet.

Optimisme gir ikke raskere bedring

Når forskerne så på utviklingen av PTSD over tid, fant de at optimisme er viktig tidlig i forløpet av PTSD. Det vil si at optimistiske mennesker er mindre utsatt for å utvikle PTSD, mens optimisme ikke fører til raskere bedring for dem som utvikler lidelsen.

Den grunnleggende beskyttelsen optimisme gir mot å utvikle PTSD gjaldt uavhengig av hvor tett på potensielt traumatiserende opplevelser individet var. I tillegg viser studien at optimisme nøytraliserte betydningen av symptomer av unngåelse, nummenhet og nedtrykthet for de personene som var særlig høyt eksponert under terrorangrepet.

Optimistene håndterer de vonde minnene bedre

Beskyttelsen optimisme gir gjaldt imidlertid i mindre grad for symptomgruppene påtrengende minner og angstreaksjoner. Det tyder på at optimistiske mennesker kan oppleve disse symptomene i samme grad som andre etter et traume, men at de håndterer symptomene på en annen måte. Gjennom å ta tanker og reaksjoner litt mindre på alvor, og oppleve dem som mindre farlige, blir optimistene mindre påvirket av dem. Dermed unngår de at symptomene utvikler seg og utløser de andre symptomene som ifølge denne artikkelen til sammen driver frem det komplekse symptombildet man finner hos personer med PTSD.

Arbeidet med artikkelen er støttet av Rådet for psykisk helse og Extrastiftelsen.

Forskerne