Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study

Stensland, S., Zwart, J. A., Wentzel-Larsen, T., & Dyb, G. (2018). The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology, 90(2), e111-e118. doi:10.1212/WNL.0000000000004805

Denne studien viser at overlevende etter terror har økt risiko for hyppig migrene og spenningshodepine. Studien involverte ungdom som overlevde massakren på Utøya 22. juli 2011, der 69 personer ble drept og 33 alvorlig såret. Alle overlevende opplevde terror, mange mistet venner, eller risikerte å drukne mens de prøvde å unnslippe øya.

Man vet mye om de psykologiske effektene av terrorangrep og annen ekstrem vold på overlevende, mens kunnskapen om de fysiske effektene av disse voldsomme hendelsene er mangelfull. Denne studien viser at en ekstremt voldelig enkelthendelse kan føre til pågående lidelse med hyppig migrene og annen hodepine. Slik hyppig hodepine er forbundet med fravær fra jobb og skole.

Svar fra 213 ungdommer som overlevde Utøya-terroren

Alle de 495 personene som overlevde terroren på Utøya ble invitert til å delta i Utøya-studien. Av disse var 358 ungdom mellom 12 og 20 år. Av ungdommene deltok 213 i studien. 6 % hadde vært innlagt på sykehus grunnet skuddskader. Gjennomsnittsalderen blant ungdommene i studien var 18 år.

Ungdommene ble intervjuet for første gang fire til fem måneder etter angrepet. Her svarte de blant annet på spørsmål om aktuelle helseplager. De som hadde behov for økt helsehjelp fikk hjelp til å kontakte aktuelle instanser for videre oppfølging og behandling. Svarene ungdommene ga i intervjuet om type og frekvens av hodepine ble sammenlignet med svarene til 1.704 unge av samme kjønn og alder som ikke hadde opplevd terror, fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-studien).

Sjansen for migrene fire ganger så stor

Tenåringene utsatt for terror hadde omtrent fire ganger økt sjanse for å ha migrene og tre ganger økt sjanse for spenningshodepine sammenlignet med ungdommene som ikke hadde vært utsatt for terror. Disse funnene forble så å si uendret etter justering for skade, kjønn, tidligere fysisk vold eller seksuelle overgrep og psykiske vansker eller uro.

Nesten halvparten av jentene (49 av 109) og 15 % av guttene (16 av 104) som overlevde terroren på Utøya hadde ukentlig eller daglig hodepine, sammenlignet med 13 % blant jenter og 4 % blant gutter som ikke var utsatt for en slik hendelse. De som overlevde terroren hadde altså mye oftere daglig eller ukentlig hodepine enn ungdommene som ikke var utsatt for terror.

Viktig med tidlig hjelp for å unngå utvikling av kronisk hodepine

Forskerne forventet at de som overlevde terroren kunne streve mer med hodepine enn andre ungdommer, også utover det man kan forvente ut fra psykiske vansker og andre kjente risikofaktorer. Likevel ble forskerne overrasket over at ungdommene var så sterk plaget. Funnene tyder på at vi må finne måter å hjelpe folk rett etter terror og andre ekstreme voldshendelser for å redusere sjansen for utvikling av alvorlige hodepineplager. I mange tilfeller kan tiltak være mest nyttige i tidlig fase, før hodepinen blir kronisk.

En begrensning av studien var den lavere responsraten blant overlevende med høye symptomnivåer, noe som kan ha ført til en underestimering av risiko.

Studien ble støttet av Helsedirektoratet og Norges forskningsråd.

Artikkelen er omtalt i Editorial: The pain of terror
Geoffrey L. Heyer, MD, and Kenneth J. Mack, MD, PhD
Neurology® 2018;90:1-2. doi:10.1212/WNL.0000000000004813  

 

Forskerne