Aktuelt

Utprøving av tiltak i skolen for flyktningelever

– Tiltakene skal gi elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn psykososial støtte, forteller forskningsleder Arnfinn J. Andersen. Forskere ved NKVTS har prøvd ut tiltak skoler kan gjennomføre for å lette utfordringene nyankomne elever opplever i skolehverdagen.

Sammen med forsker Per Kristian Hilden har Andersen siden 2018 vært involvert i det europeiske forskningsprosjektet «RefugeesWellSchool».

I seks europeiske land (Norge, Finland, Sverige, Danmark, Belgia og Storbritannia) har prosjektet prøvd ut skolebaserte tiltak for å forbedre skolehverdagen til nyankomne ungdommer med flyktning- og migrasjonsbakgrunn.

Foto: Shutterstock

Fem ulike tiltak har blitt testet ut i deltakerlandene. To av tiltakene er prøvd ut i utvalgte skoler i Sør-Norge: ett samtaleprogram for nyankomne ungdommer, og ett kompetansehevingsprogram for lærere.

Delta på seminar 27. april: Flyktningelevers opplevelser av norsk skole

Sosial støtte for nyankomne elever

RefugeesWellSchools overordnede mål er å øke kunnskapsgrunnlaget for skolebaserte tiltak, for å forbedre flyktningers og migranters mentale og sosiale velvære på skolen.

Protrett av Arnfinn Andersen
La flyktningelevene fortelle om hjemlandet, oppfordrer forskningsleder Arnfinn Andersen. Foto: NKVTS/Kristoffer Sandveen

– Sosial støtte har en sterk beskyttende innvirkning på unges velvære. Sosial ekskludering, stigma og diskriminering kan føre til negative psykiske helseproblemer for unge flyktninger og migranter, forteller Andersen.

RefugeesWellSchool har lagt vekt på tiltak som fremmer sosial støtte og samhørighet på skolen.

Tiltakene: Samtaleprogram og lærerkompetanse

Samtaleprogrammet som er testet ut i Norge heter Welcome to school og består av 14 samtaleøkter ledet av ordinær lærer i henhold til en detaljert lærerveiledning.

– I Welcome to school inviteres elevene til å snakke fritt og dele erfaringer om ulike temaer knyttet til det å ha migrasjonserfaring og å være ny. Tanken er at hvis du er nyankommen så vil du få det bedre hvis det blir tydelig for deg at det du opplever, det opplever mange andre også. Det er en trygghet i likemannstøtte, forteller Hilden.

Foto: Refugeeswellschool.org

Det andre tiltaket prosjektet har prøvd ut i Norge er et kompetansehevingstiltak for lærere, utviklet av Lutine de Wal Pastoor ved NKVTS.

– Programmet heter INSETT og går ut på å gi lærerne mer kunnskap om hva det vil si å flykte og å skulle finne seg til rette i et nytt land, et nytt miljø og ny skolekultur, sier Hilden.

– Som ung er man jo samtidig i en viktig og utfordrende overgangsfase fra barn til voksen. Et viktig poeng i INSETT er hvordan denne kombinasjonen av utfordrende overganger kan arte seg i klasserommet. Og hvordan man som lærer og skole kan legge best mulig til rette for at de blir konstruktive. Her har skolene også et ansvar for å tilpasse seg, utdyper Hilden.

Måler trivsel

Forskerne ved NKVTS har kartlagt skolehverdagen til nyankomne elever med både intervjuer og spørreskjema underveis i prosjektet. De har kartlagt trivselen til elevene på tre punkter; før, underveis, og lenge etter tiltakene var gjennomført.

Effekten av tiltakene blir målt på fire forskjellige områder: reduserte psykiske problemer, bedre motstandskraft, sosiale støtte, positive relasjoner og bedre skoletilhørighet og skolegang.

– Ved å gjennomføre disse tiltakene vil RefugeesWellSchool øke kunnskapsgrunnlaget som kan vise hvilke tiltak som fungerer i ulike sammenhenger, sier Hilden.

Tiltakene ble gjennomført i perioden 2018-2021, og forskerne analyserer nå dataene som er samlet inn de siste tre årene. Resultater fra prosjektet vil bli publisert i løpet av 2022.

Les mer om prosjektet her.

RefugeesWellSchool-prosjektet

  • RefugeesWellSchool er et internasjonalt forskningsprosjekt med seks deltakerland ledet av universitetet i Gent i Belgia
  • Finansiert under EUs rammeprogram Horizon2020
  • Prosjektet består av fem ulike skolebaserte tiltak som er fordelt på deltakerlandene.
  • To av tiltakene er prøvd ut i Norge (Welcome To School og INSETT)
  • I Norge har et utvalg ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Norge deltatt i prosjektet

Delta på seminar 27. april: Flyktningelevers opplevelser av norsk skole