Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

RefugeesWellSchool: Preventive school-based interventions to promote the mental well-being of refugee and migrant adolescents (Horisont 2020)

NKVTS deltar i RefugeesWellSchool (2018-2022), et internasjonalt prosjekt som skal utvikle, prøve ut og gi kunnskap om virkningen av skolebaserte forebyggingstiltak som fremmer psykisk helse og psykososialt velvære for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn. Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020. Det inngår i alt seks land i prosjektet: Belgia, Danmark, Finland, Sverige, UK og Norge. RefugeesWellSchool ledes av Department of Social Work and Social Pedagogy ved Gent Universitet, Belgia. Målgruppen for RefugeesWellSchool er elever med flyktning-/migrasjonsbakgrunn i ungdomsskole- og videregående skolealder (12-21 år), med mindre enn 6 års botid i Norge. I Norge vil tiltakene som utvikles og prøves ut i prosjektet bli gjennomført ved deltakende skoler i østlandsregionen i perioden fra 2019 til 2021.

 
2018 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Skolen er en viktig arena for unge, nyankomne flyktninger – som et sted for læring og et sted der de møter både voksne og jevnaldrende fra vertslandet. Nyere forskning har derfor pekt på den viktige rollen skolen har for unge flyktningers psykososiale tilpasning til et nytt liv i vertslandet. Det mangler imidlertid forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som er best egnet til å styrke skolens rolle, og hvordan de kan gjennomføres i forskjellige skolekontekster i ulike land.

Prosjektets overordnede mål er således å fremskaffe ny kunnskap om forebyggende, skolebaserte tiltak som kan fremme psykisk helse og psykososialt velvære og lette overgangen til en ny hverdag for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn. Videre undersøker studien hvordan slike tiltak kan gjennomføres i ulike skolekontekster. Prosjektet legger særlig vekt på tiltak som fremmer psykososial støtte og styrking av sosiale nettverk.

Delmål 1: Å utvikle egnede skolebaserte forebyggingstiltak som kan styrke nyankomne elevers psykiske helse og psykososiale velvære, i nært samarbeid med unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn, foresatte, lærere, skolemyndigheter og andre interessenter.

Delmål 2: Å utvikle kulturelt og kontekstuelt egnede instrumenter for å dokumentere unge flyktningers psykiske helse og psykososiale velvære, samt virkningen av skolebaserte, psykososiale forebyggingstiltak.

Delmål 3: Å styrke unge flyktningers psykiske helse og psykososiale velvære ved å gjennomføre ulike typer skolebaserte, psykososiale forebyggingstiltak i seks Europeiske land (Belgia, Danmark, Finland, Norge, Sverige og UK).

Delmål 4: Å evaluere (a) effekten av ulike skolebaserte, psykososiale forebyggingstiltak, (b) gjennomføring av tiltakene i de ulike skolekontekstene, (c) kontekstuelle faktorer med betydning for gjennomføringen av tiltakene, og (d) tiltakenes samfunnsøkonomiske betydning.

Delmål 5: Å utvikle modeller for implementering av egnede forebyggingstiltak i ulike skolekontekster, i samarbeid med alle berørte parter.

Delmål 6: Å spre kunnskap om hva som er egnede skolebaserte, psykososiale forebyggingstiltak samt modeller for hvordan de kan implementeres i ulike nasjonale skolekontekster.

Det er utviklet fem forskjellige intervensjoner (tiltak) som skal implementeres i ulike skolekontekster i de seks deltakerlandene. NKVTS utvikler selv en intervensjon som er rettet mot lærere (In-Service Teacher Training, INSETT). Målet med denne er å styrke lærernes kunnskap og kompetanse om psykososiale utfordringer som nyankomne elever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn ofte opplever og hvordan elevene kan støttes i det daglige læringsmiljøet. INSETT er et kursopplegg som kombinerer et nettkurs utviklet av den nederlandske stiftelsen Augeo, med to fysiske kurssamlinger utviklet ved NKVTS. I Norge vil INSETT i første omgang tilbys lærere i kombinasjons-/mottaksklasser for nyankomne elever på videregående skolenivå (16-21 år). I tillegg til Norge vil intervensjonen gjennomføres i Sverige og Finland, og det arbeides med planer om utprøving også i Frankrike og Portugal.

Ved siden av den lærerrettede intervensjonen skal programmet Welcome to School også prøves ut i Norge. Welcome to School er utviklet i Nederland av stiftelsen Pharos. Programmets mål er å skape en trygg skole- og klassesituasjon for nyankomne elever, der de kan dele og reflektere over felles erfaringer og utfordringer, både opplevelser fra før og under flukt/migrasjon, og fra møtet med vertsamfunnet. Programmet består av en serie samtalesesjoner gjennomført over en periode på 2-3 måneder, ledet av klasselærere i henhold til en detaljert lærermanual. Arbeidet med å tilrettelegge Welcome to School ledes av prosjektpartnerne ved Københavns universitet. I Norge vil dette programmet i første omgang gjennomføres i introduksjons-/mottaksklasser i grunnskolens ungdomstrinn.

Før, under og etter intervensjonene gjennomføres det en egen kvantitativ og kvalitativ kartlegging av elevenes livssituasjon og psykiske helse, og av de kontekstuelle betingelsene for å gjennomføre slike intervensjoner i skolen. Totalt vil ca. 2500 skoleelever med flyktning- og migrasjonsbakgrunn mellom 12 og 21 år inngå i RefugeesWellSchool-studien, fordelt på de seks deltakerlandene.

Prosjektet gjennomføres av et konsortium av fremstående forskningsinstitusjoner i de seks deltakerlandene, ledet av Gent Universitetet. Konsortiets medlemmer:

  • Belgia: Department of Social Work and Social Pedagogy, Ghent University
  • Belgia: Education, Culture and Society Research Group, Katholieke Universiteit Leuven
  • Danmark: Danish Research Centre for Migration and Health, Department of Public Health, Copenhagen University
  • Finland: Department of Psychology, University of Tampere
  • Norge: Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS)
  • Sverige: Child Health and Parenting Research Group, Department of Public Health, Uppsala University
  • UK: Centre for Innovation and Research in Wellbeing, School of Education and Social Work, University of Sussex

Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram Horisont 2020 (H2020-EU.3.1.2. – Preventing disease: SC1-PM-07-2017 Promoting Mental Health and Well-Being in the Young. Project ID: 754849).

Publikasjoner

Szelei, N., Devlieger, I., Verelst, A., Spaas, C., Jervelund, S. S., Primdahl, N. L., Skovdal, M., Opaas, M., Durbeej, N., Osman, F., Soye, E., Colpin, H., De Haene, L., Aalto, S., Kankaanpää, R., Peltonen, K., Andersen, A. J., Hilden, P. K., Watters, C., & Derluyn, I. (2022). Migrant Students’ Sense of Belonging and the Covid-19 Pandemic: Implications for Educational Inclusion. Social Inclusion, 10(2), 172-184. doi:10.17645/si.v10i2.5106

Verelst, A., Spaas, C., Pfeiffer, E., Devlieger, I., Kankaapää, R., Peltonen, K., Vänskä, M., Soye, E., Watters, C., Osman, F., Durbeej, N., Sarkadi, A., Andersen, A. J., Primdahl, N. L., & Derluyn, I. (2022). Social Determinants of the Mental Health of Young Migrants. European Journal of Health Psychology, 29(1). doi:10.1027/2512-8442/a000097

Durbeej, N., McDiarmid, S., Sarkadi, A., Feldman, I., Punamaki, R. L., Kankaanpää, R., Andersen, A. J., Hilden, P. K., Verelst, A., Derluyn, I., & Osman, F. (2021). Correction to: Evaluation of a school-based intervention to promote mental health of refugee youth in Sweden (The RefugeesWellSchool Trial): study protocol for a cluster randomized controlled trial (Trials, (2021), 22, 1, (98), 10.1186/s13063-020-04995-8). Trials, 22(1). doi:10.1186/s13063-021-05840-2

Spaas, C., Verelst, A., Devlieger, I., Aalto, S., Andersen, A. J., Durbeej, N., Hilden, P. K., Kankaanpää, R., Primdahl, N. L., Opaas, M., Osman, F., Peltonen, K., Sarkadi, A., Skovdal, M., Jervelund, S. S., Soye, E., Watters, C., Derluyn, I., Colpin, H., & De Haene, L. (2021). Mental Health of Refugee and Non-refugee Migrant Young People in European Secondary Education: The Role of Family Separation, Daily Material Stress and Perceived Discrimination in Resettlement. Journal of Youth and Adolescence. doi:10.1007/s10964-021-01515-y

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater