Tema: Vold og overgrep

Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å gi en oversikt over kunnskap om pågående og gjennomførte universelle og selektive forebyggende tiltak i Norge som har eller antas å ha positiv betydning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Det vil også gis eksempler på gode forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner fra Norden og resten av verden.

 
2017 Dette prosjektet er gjennomført 2018

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hensikten med gjennomgangen av tiltakene er å analysere virkningene av gjennomførte eller pågående forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Deretter vil vi anbefale tiltak som kan egne seg for videre spredning og nyetablering i Norge. Denne rapporten vil ikke kartlegge alle tiltak som er gjennomført, men løfte frem de tiltak, på tvers av sektorer, som kan gi informasjon om hva som skal til for å lykkes med forebyggende tiltak i arbeidet mot vold i nære relasjoner i Norge.

Metode

Oppdraget vil utføres på følgende måter:

Gjennomføre et litteratursøk etter forskning og faglitteratur på forebyggende tiltak i Norge mot vold i nære relasjoner som har dokumentert gode resultater.

Delta på aktuelle seminarer og konferanser.

Samle kunnskap fra ressurspersoner som er aktive bidragsytere på dette feltet fra Norge.

Samle kunnskap fra leverandører av relevante forebyggende tiltak i Norge.

Funnene fra prosjektet vil formidles i en
elektronisk rapport.

Publikasjoner

Moen, L. H., Bergman, S., & Øverlien, C. (2018). Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner. Kartlegging av kunnskap for veien videre. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2018).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater