Tema: Vold og overgrep

Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn – en kunnskapsoversikt

 
2009 Dette prosjektet er gjennomført 2009

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Kartlegging av evaluerte forebyggingstiltak i forhold til å beskytte barn mot fysiske og seksuelle overgrep

Metode

Litteraturgjennomgang av oversiktsartikler, metaanalyser og annen relevant litteratur og sammenfatte det i oppsummerende notat til oppdragsgiver og nettpublikasjon.

Tilleggsinformasjon

Målsettingen for denne oversikten er å systematisere eksisterende kunnskap om virkningene av universelle og selektive forebyggende tiltak mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn. Forslag til områder der det er behov for mer forskning vil også bli presentert.

Forebyggende arbeid mot fysiske og seksuelle overgrep mot barn er et omfattende og sammensatt felt. Denne kunnskapsoversikten omfatter evaluerte tiltak med dokumentert effekt.I denne oversikten er forebyggende tiltak mot fysiske overgrep mot barn og ungdom under 18 år avgrenset til vold begått av foreldre, steforeldre og andre foresatte. Forebyggende tiltak mot seksuelle overgrep mot barn og ungdom inkluderer overgrep begått både av voksne og barn. Det finnes lite nasjonal forskning på dette feltet og kunnskapsoversikten er derfor først og fremst basert på internasjonal forskning.

Publikasjoner

Glad, K. A., Øverlien, C., & Dyb, G. (2010). Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater