Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Mottaksforhold for asylsøker- og flyktningbarn i Norden – en norsk kartlegging.

Nordiske forskere skal for første gang kartlegge og sammenligne hvordan asylsøker og flyktningebarn blir tatt imot i de nordiske land. I Norge er prosjektet et sammerbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.

 
2009 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektleder

Hovedmål

Intensjonen med prosjektet er både å kartlegge og å sammenligne hvordan asylsøker- /flyktningbarn mottas i de nordiske land i forhold til helse-, omsorgs- og utdanningstilbud. De innsamlede data vil gjøre det mulig å se på mottaksforholdene i Norge så vel som i Norden generelt fra et komparativt perspektiv.

Metode

Alle forhold ved mottaksprosessen av flyktningbarn skal undersøkes. Det gjelder både enslige mindreårige og barn som kommer med familie. Hvem er barna, hvor kommer de fra, hvor lenge er de på de ulike mottakene, hvilke helsetjeneste-, omsorgs- og skoletilbud får de – er noen av spørsmålene.

Data samles inn gjennom ulike metoder:

– litteraturstudier / rapportstudier

– gjennomgang av offentlige dokumenter (f.eks. Utlendingsloven, Opplæringsloven, osv.)

– henvendelser til relevante institusjoner/direktorater/departementer om opplysninger (f.eks. UDI, Bufdir, BLD, KD)

– samtaler med utvalgte fagpersoner

Tilleggsinformasjon

Om prosjektet

Den norske delen av prosjektet ledes av Lutine de Wal Pastoor, NKVTS og Ketil Eide, RBUP Øst og Sør. Kartleggingsstudien er iverksatt av Nordisk nettverk for forskning om flyktningbarn, et tverrfaglig nettverk som omfatter barneleger, psykologer, antropologer og sosionomer. Alle de fem nordiske land er representert.

Nettverket, Nordic Network for Research on Refugee Children, ble stiftet ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, i Gøteborg. Initiativtakerne var professor Anders Hjern, professor Marita Eastwood og barnelege dr. Henry Ascher.

Ideen bak nettverket er å samle informasjon vedrørende forskning og kompetanse om flyktningbarns helse, velferd og velvære i Norden.

Nordisk samarbeid

Det er første gang nordiske forskere kartlegger retningslinjer og praksis vedrørende mottakelsen av asylsøker- og flyktningbarn i en komparativ studie. Asylpolitikk og -praksis er et forskningsfelt med mange problemstillinger. Et komparativt perspektiv på mottakelsen av flyktningbarn i de nordiske land vil kunne bidra med kunnskap og innsikt på et mer helhetlig og overordnet nivå.

Nettverket har innledet et samarbeid med dr. Charles Watters, European Centre for the Study of Migration & Social Care, som har erfaring med tilsvarende komparative studier i Europa. Gjennom dette samarbeidet kan nettverket utvide perspektivet sitt fra et nordisk til et europeisk.

Publikasjoner

Pastoor, L. d. W., Eide, K., & Mekonen, L. (2010). Reception of asylum seeking and refugee children in the Nordic countries: the Norwegian report.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater