Veiledere og håndbøker

NKVTS har utviklet ulike veiledere, veivisere og håndbøker. Nedenfor finner du en oversikt med lenker.

Veiviser om kjønnslemlestelse

Denne veiviseren er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse. Her får du oversikt over temaet, hva du kan gjøre for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir utsatt for kjønnslemlestelse, og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning. Du finner også brosjyrer om kjønnslemlestelse på flere språk, bl. a. norsk, engelsk, somali, tigrinja, arabisk, fransk og amharisk.

dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Veiviseren har også en spørsmål-svartjeneste. Målgruppa er utsatte, utøvere, berørte og fagpersoner.

dinutvei.no driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er et viktig verktøy for å bekjempe vold i nære relasjoner. De skal bedre tilbudene både til dem som utsettes for vold, til dem som utsetter andre for vold, og til andre berørte.

Veilederen går gjennom prosessen med å utvikle handlingsplanerfor trinn for trinn. Det er også utviklet en egen mal for hvordan handlingsplaner kan utformes.

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

NKVTS har utviklet en nettbasert veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Veilederen omhandler vold mot både barn og voksne, og dekker både utsatte og utøvere. Den er delt inn i fire kapitler: vold og overgrep mot barn, personer som utøver vold og overgrep, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og vold og overgrep mot voksne og eldre.

Plikt.no – informasjonsside om avvergingsplikten

En guide når du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep. Plikt.no er utarbeidet i forbindelse med en kampanje for å øke bevisstheten om avvergingsplikten ved volds- og seksuallovbrudd. Dinutvei.no ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, lanserte kampanjen høsten 2019, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Kampanjen er en del av en tiltakspakke i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, (2014-2017), Et liv uten vold.

Nettressurser hos RVTS-ene

Det finnes også en rekke nettbaserte veiledere og håndbøker som er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). De har ressurser på temaer som flyktninghelse og tvungen migrasjon, forebygging av selvmord og selvskading, kriser og katastrofer,
traumer og traumatisk stress samt vold og overgrep. Du finner en samlet oversikt over disse på deres side for nettressurser.