Veiledere og håndbøker

NKVTS har utviklet ulike veiledere, veivisere og håndbøker. Nedenfor finner du en oversikt med lenker.

 

 

Veiviser om kjønnslemlestelse

Denne veiviseren er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse gjennom arbeidet ditt. Her får du oversikt over temaet, hva du kan gjøre for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir utsatt for kjønnslemlestelse, og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning. Du finner også brosjyrer om kjønnslemlestelse på flere språk, bl. a. norsk, engelsk, somali, tigrinja, arabisk, fransk og amharisk.

dinutvei.no – nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Veiviseren har også en spørsmål-svartjeneste. Målgruppa er utsatte, utøvere, berørte og fagpersoner.

dinutvei.no driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling

Det faglige innholdet i håndboka har hovedfokus på håndtering av mulig barnemishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep innenfor somatisk helse- og omsorgstjeneste inkludert tannhelsetjenesten. Barn som utsettes for vold fra nære omsorgspersoner vil imidlertid også oppleve psykisk krenkelse og traumer, og mange vil ha eller trenger oppfølging også av psykisk helsevern for barn og unge.

Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal sikre at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. Handlingsplaner skal styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer.

Veilederen er utviklet av NKVTS og RVTS-ene på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.