Kartleggingsverktøy

NKVTS anbefaler spesifikke kartleggingsverktøy til bruk i klinisk praksis.

På denne siden finner du kartleggingsskjemaer og kliniske verktøy som kan brukes for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av traumerelaterte helseplager. Verktøyene er ment for bruk av kvalifisert helsepersonell med kunnskap om utredning av psykiske plager. De kan også brukes til forskning.

Det presiseres at verktøyene ikke alene kan gi svar på diagnose eller hjelpebehov. Svarene må alltid vurderes sammen med andre opplysninger og respondentens egen opplevelse, av en kvalifisert kliniker.

Alle verktøyene er gratis å laste ned og bruke.

Ved spørsmål, ta kontakt med Karina Egeland.

Barn

KATES Barn: Kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer

Vi anbefaler bruk av KATES-2 Barn for å kartlegge potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress. Dette er nødvendig for å kunne tilrettelegge for god oppfølging, og gi adekvat behandling.

KATES-2 Barn er utviklet for at barn i alderen 7-17 år selv kan rapportere om eksponering for potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress.

KATES-2 er den norske versjonen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS-2), og måler symptomer på PTSD i henhold til de to diagnosemanualene DSM-5 og ICD-11 samt symptomer på kompleks PTSD fra ICD-11. Den erstatter den gamle KATES-1 som kun målte PTSD i henhold til DSM-5.

Presentasjon om kartlegging av traumeerfaringer og post-traumatiske symptomer hos barn (film)

KATES-2 Barn 7-17 år (norsk) (PDF, 156.2KB)

KATES-2 Barn 7-17 år (nord-samisk) (PDF, 249.6KB)

KATES-2 Barn 7-17 år (engelsk) (PDF, 231.8KB)

KATES-2 Barn 7-17 år (ukrainsk) (PDF, 1.0MB)

KATES-2 Barn 7-17 år (russisk) (PDF, 1.0MB)

KATES-2 Barn 7-17 (tysk) (PDF, 155.4KB)

Veiledning for KATES-2 (norsk) (PDF, 242.9KB)

KATES-1 Barn 6-18 år (eldre versjon) (PDF, 127.2KB)

Veiledning for KATES-1 Barn 6-18 år (eldre versjon) (PDF, 705.3KB)

CATS-1 på flere språk finnes her (https://ulmer-onlineklinik.de/course/view.php?id=1701)

KATES Omsorgsgiver: Kartlegging av traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer

KATES-2 Omsorgsgiver er utviklet for at omsorgsgivere til barn i alderen 7-17 kan rapportere om barnets eksponering for potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress.

KATES-2 er den norske versjonen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS-2) og måler symptomer på PTSD i henhold til de to diagnosemanualene DSM-5 og ICD-11 samt symptomer på kompleks PTSD fra ICD-11. Den erstatter den gamle KATES-1 som kun målte PTSD i henhold til DSM-5.

Omsorgsgivere for barn i alderen 3-6 år kan rapportere om potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress med KATES-1 Omsorgsgivere til barn 3-6 år.

KATES-2 Omsorgsgiver 7-17 år (norsk) (PDF, 149.6KB)

KATES-2 Omsorgsgiver 7-17 år (nord-samisk) (PDF, 248.9KB)

KATES-2 Omsorgsgiver 7-17 år (engelsk) (PDF, 232.7KB)

KATES-2 Omsorgsgiver 7-17 år (ukrainsk) (PDF, 1.1MB)

KATES-2 Omsorgsgiver 7-17 år (russisk) (PDF, 1.1MB)

KATES-2 Omsorgsgiver 7-17 (tysk) (PDF, 158.9KB)

Veiledning for KATES-2 (norsk) (PDF, 242.9KB)

KATES-1 Omsorgsgivere til barn 3-6 år (PDF, 162.5KB)

Veiledning for KATES-1 Omsorgsgivere til barn 3-6 år (PDF, 245.4KB)

KATES-1 Omsorgsgivere til barn 6-18 år (eldre versjon) (PDF, 195.7KB)

Veiledning for KATES-1 6-18 år (eldre versjon) (PDF, 705.3KB)

Barn: Kartlegging av posttraumatiske kognisjoner (CPTCI)

Child Posttraumatic Cognitions Inventory (CPTCI; Meiser-Stedman, Smith, Bryant, Salmon, Yule, Dalgleish, & Nixon, 2009) er utviklet for å fange opp hvorvidt barnet har utviklet grunnleggende negative antakelser om seg selv og om omverdenen (posttraumatiske kognisjoner) i etterkant av en eller flere traumatiserende hendelser. CPTCI består av 25 spørsmål og er laget som et selvutfyllingsskjema, tilpasset barn i alderen 10-18 år. Det er ikke etablert en grenseverdi for klinisk nivå (cut-off), men er ment som et utgangspunkt for en klinisk samtale og en mulighet til å kartlegge endring av barnets posttraumatiske kognisjoner i løpet av behandlingen.

CPTCI (norsk) (PDF, 123.8KB)

CPTCI kortversjon (norsk) (PDF, 152.3KB)

Veiledning til bruk av CPTCI (engelsk) (PDF, 151.2KB)

Foreldre: Foreldres emosjonelle reaksjoner (PERQ)

Parental Emotional Reactions Questionnaire (PERQ; Mannarino & Cohen, 1996) er utviklet for å kartlegge ulike negative emosjonelle reaksjoner omsorgsgiver kan få som følge av at deres barn har vært utsatt for et traume. Skalaen er laget som et selvutfyllingsskjema og er ment som et utgangspunkt for en klinisk samtale om foreldres emosjonelle reaksjoner. Det er ikke etablert noen grenseverdi for klinisk nivå (cut-off), men det kan være nyttig å administrere gjentatte ganger for å følge utviklingene av omsorgsgivers emosjonelle reaksjoner.

PERQ (PDF, 85.4KB)

Flyktninger

NKVTS har sammen med FHI utviklet kartleggingsskjema for psykososiale forhold og utfordringer for nylig ankomne flyktninger under 18 år. Spørsmålene og spørreskjemaene er basert på den nyeste forskningen om validitet og reliabilitet av instrumenter anvendt i flyktningpopulasjoner. De er utformet som et intervju som kan gjennomføres av helsearbeidere uten særskilt kompetanse innenfor psykisk helse. Skjemaene gir rask og enkel tilbakemelding på om det er behov for videre tiltak, og i så fall hvilke.

Dersom det er interesse for en systematisk innføring av skjemaet i forbindelse med helseundersøkelse i din kommune, kontakt Akiah Ottesen eller Synne Stensland.

Psykososial kartlegging for asylsøkende og flyktninger. Barn og unge mellom 6 og 18 år. Intervjuutgave (norsk) (PDF, 231.0KB)

Psykososial kartlegging for asylsøkende og flyktninger. Barn og unge mellom 6 og 18 år. Intervjuutgave (engelsk) (PDF, 967.1KB)

Psykososial kartlegging i mottaksfasen for barn og unge under 6 år. Foreldreintervju (norsk) (PDF, 184.0KB)

Psykososial kartlegging i mottaksfasen for barn og unge under 6 år. Foreldreintervju (engelsk) (PDF, 838.0KB)

Voksne

Voksne: TRAPS - Traume- og PTSD-screening for voksne

Vi anbefaler bruk av TRAPS for bruk på voksne i helsetjenester for å kartlegge potensielt traumatiserende hendelser og symptomer på posttraumatisk stress. Dette er nødvendig for å kunne tilrettelegge for god oppfølging, og gi adekvat behandling. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju,

TRAPS består av to skjemaer. Første side inneholder 15 spørsmål om potensielt belastende livshendelser (basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998). Andre side inneholder 20 spørsmål om symptomer på posttraumatisk stress (basert på the PTSD Checklist for DSM-5, PCL-5, Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013).

Se denne videoen for å få en forklaring til bruk av TRAPS II

Traume- og PTSD-screening, TRAPS II (norsk) (PDF, 220.5KB)

Skåringsanvisning TRAPS II (PDF, 284.9KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (norsk) (PDF, 142.7KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (engelsk) (PDF, 445.1KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (ukrainsk) (PDF, 524.7KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (russisk) (PDF, 224.5KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (arabisk) (PDF, 975.9KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (samisk) (PDF, 535.4KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (lulesamisk) (PDF, 174.0KB)

Traume- og PTSD-screening, TRAPS I (somali) (PDF, 533.0KB)

Skåringsanvisning TRAPS I (PDF, 840.9KB)

Voksne: KBL - Kartlegging av belastende livshendelser

KBL er basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998) og kartlegger 15 typer belastende livshendelser. TRAPS består av en kortversjon av KBL. I tillegg til å spørre om eksponering, gir KBL utfyllende informasjon om blant annet alder på hendelsestidspunktet, antall hendelser ogalvorlighetsgrad. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju.

Kartlegging av belastende livshendelser (KBL) (PDF, 89.6KB)

Voksne: KAPS-5 - Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5

KAPS-5 er et semistrukturert intervju som gir utreder hjelp til å vurdere PTSD-symptomer og sette riktig diagnose. KAPS er det hyppigst brukte diagnostiske verktøyet brukt i forskning på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og regnes som «gullstandard» for diagnostisering av denne lidelsen. Det kan også brukes for å vurdere utbytte av behandling.

Det er viktig at instruksjonen leses nøye for å få korrekt skåring og at utreder har kompetanse i å vurdere PTSD-plager. Det anbefales å gjennomføre et gratis online treningsprogram for skåring og administrering av KAPS–5.

Klinikeradministert PTSD-skala for DSM-5 (KAPS-5) (PDF, 5.0MB)

Voksne: ITQ - Kartlegging av PTSD

International Trauma Questionnaire (ITQ) bygger på prinsippene i diagnosesystemet ICD-11. Spørreskjemaet fokuserer på kjernesymptomene ved PTSD og Kompleks PTSD.

ITQ finnes på norsk, er gratis å bruke og åpent tilgjengelig på nett.

Kartlegging av PTSD (ITQ) (PDF, 295.4KB)