Kartleggingsverktøy

Her er et utvalg kartleggingsverktøy til bruk i klinisk praksis. Verktøyene er kun ment for bruk av kvalifisert helsepersonell eller forskere med kunnskap om utredning av psykiske plager.

På denne siden har vi lagt ut kartleggingsskjemaer og kliniske verktøy som kan brukes for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av traumerelaterte helseplager. De kan også brukes til forskning. De fleste skjemaene brukes for kartlegging av traumeerfaringer og symptomer knyttet til slike erfaringer, men noen kan også brukes underveis i behandlingen av psykiske helseplager.

Verktøyene er merket ut fra om de er beregnet brukt for barn, voksne eller foreldre. Instrumenter beregnet på barn er øverst på denne siden, mens de beregnet på voksne kommer lenger ned.

Verktøyene er kun ment for bruk av kvalifisert helsepersonell eller forskere med kunnskap om utredning av psykiske plager. De kan aldri alene gi svar på diagnose eller hjelpebehov. Svarene må alltid vurderes sammen med andre opplysninger og respondentens egen opplevelse, av en kvalifisert kliniker.

Alle verktøyene er gratis å laste ned og bruke. Eventuell videre distribusjon må avklares med NKVTS. Instrumentene er i pdf-format der ikke noe annet er oppgitt.

Ved spørsmål rundt bruken av verktøyene, kontakt forskningsleder Silje Mørup Ormhaug: s.m.ormhaug@nkvts.no

Barn: Kartlegging av traumeerfaringer, KATE

KATE-barn (PDF, 78.9KB)

KATE-Foreldre (PDF, 78.3KB)

Barn: Child and Adolescent Trauma Screen, CATS

CATS _ 2016 (PDF, 173.5KB)

Veiledning for gjennomføring av KATE og CATS (PDF, 272.8KB)

Barn: Child Post-Traumatic Cognitions Inventory, CPTCI

CPTCI (PDF, 91.7KB)

Research notes (veiledning til bruken av CPTCI) (PDF, 147.1KB)

Foreldre: Parental Emotional Reaction Questionnaire, PERQ

Foreldres emosjonelle reaksjoner etter barns traumeerfaringer

PERQ (PDF, 82.3KB)

Voksne: Traume- og PTSD-screening (TRAPS)

TRAPS gir en rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd og tilstedeværelsen av PTSD-symptomer siste måned. Første siden har 15 spørsmål om forskjellige potensielt traumatiserende hendelser, basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998). Baksiden består av 20 spørsmål om symptomer på posttraumatisk stress, basert på PTSD Checklist for DSM-5 (Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013).

TRAPS implementeres som standard kartleggingsverktøy i prosjektet «Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne» (ITV)

Traume- og PTSD-screening (PDF, 208.9KB)

Anbefalinger for utredning og diagnostisering av PTSD ved bruk av TRAPS (PDF, 494.5KB)

Voksne: Kartlegging av belastende livshendelser (KBL)

KBL er basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998) og kartlegger 15 typer belastende livshendelser. I tillegg til å spørre om eksponering, gir skjemaet utfyllende informasjon om blant annet alder på hendelsestidspunktet, antall hendelser, alvorlighetsgrad og liknende. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju, og gir mer utfyllende informasjon enn TRAPS.

KBL er oversatt av Siri Thoresen og Carolina Øverlien ved NKVTS.

Kartlegging av belastende livshendelser (KBL) (PDF, 89.6KB)

Voksne: Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5 (KAPS-5)

KAPS-5 er et semistrukturert intervju som gir utreder hjelp til å vurdere PTSD-symptomer og sette riktig diagnose. KAPS er det hyppigst brukte diagnostiske verktøyet brukt i forskning på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og regnes som «gullstandard» for diagnostisering av denne lidelsen. Det kan også brukes for å vurdere utbytte av behandling.

Det er viktig at instruksjonen leses nøye for å få korrekt skåring og at utreder har kompetanse i å vurdere PTSD-plager. Det anbefales å gjennomføre et gratis online treningsprogram for skåring og administrering av KAPS – 5. (https://www.ptsd.va.gov/professional/continuing_ed/caps5_clinician_training.asp).

Klinikeradministert PTSD-skala for DSM-5 (KAPS-5) (PDF, 5.0MB)