Kartleggingsverktøy

Her er et utvalg kartleggingsverktøy til bruk i klinisk praksis. Verktøyene er kun ment for bruk av kvalifisert helsepersonell eller forskere med kunnskap om utredning av psykiske plager.

På denne siden har vi lagt ut kartleggingsskjemaer og kliniske verktøy som kan brukes for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av traumerelaterte helseplager. De kan også brukes til forskning. De fleste skjemaene brukes for kartlegging av traumeerfaringer og symptomer knyttet til slike erfaringer, men noen kan også brukes underveis i behandlingen av psykiske helseplager.

Verktøyene er merket ut fra om de er beregnet brukt for barn, voksne eller foreldre. Instrumenter beregnet på barn er øverst på denne siden, mens de beregnet på voksne kommer lenger ned.

Verktøyene er kun ment for bruk av kvalifisert helsepersonell eller forskere med kunnskap om utredning av psykiske plager. De kan aldri alene gi svar på diagnose eller hjelpebehov. Svarene må alltid vurderes sammen med andre opplysninger og respondentens egen opplevelse, av en kvalifisert kliniker.

Alle verktøyene er gratis å laste ned og bruke. Instrumentene er i pdf-format der ikke noe annet er oppgitt.

Ved spørsmål rundt bruken av verktøyene, kontakt forskningsleder Silje Mørup Ormhaug: s.m.ormhaug@nkvts.no

Barn: Kartlegging av traumatiske erfaringer og symptomer (KATES Barn)

KATES er den norske versjonen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS; Sachser, Berliner, Holt, Jensen, Jungbluth, Risch, (…), Goldbeck, L., 2017). KATES Barn er utviklet for at barn i alderen 6-18 selv kan rapportere om eksponering for potensielt traumatiserende hendelser og for symptomer på posttraumatisk stress. Skjemaet er basert på DSM-5 diagnostiske kriterier for PTSD (APA, 2013). KATES kun ment for bruk av kvalifisert helsepersonell.

KATES Barn (PDF, 219.4KB)

Veiledning for gjennomføring av KATES (PDF, 211.9KB)

Foreldre: Kartlegging av barnets traumatiske erfaringer og symptomer (KATES Foreldre)

KATES er den norske versjonen av Child and Adolescent Trauma Screen (CATS; Sachser, Berliner, Holt, Jensen, Jungbluth, Risch, (…), Goldbeck, L., 2017). KATES Foreldre er utviklet for at foreldre kan rapportere om barnet er eksponert for potensielt traumatiserende hendelser og for symptomer på posttraumatisk stress. Det finnes et skjema for foreldre til barn på 6-18 år, og et for barn som er 3-6 år gamle. Begge versjoner er basert på DSM-5 diagnostiske kriterier for PTSD (APA, 2013). KATES kun ment for bruk av kvalifisert helsepersonell.

KATES Foreldre 3-6 år (PDF, 218.1KB)

KATES Foreldre 6-18 år (PDF, 217.2KB)

Veiledning for gjennomføring av KATES (PDF, 211.9KB)

Barn: Kartlegging av posttraumatiske kognisjoner (CPTCI)

Child Posttraumatic Cognitions Inventory (CPTCI; Meiser-Stedman, Smith, Bryant, Salmon, Yule, Dalgleish, & Nixon, 2009) er utviklet for å fange opp hvorvidt barnet har utviklet grunnleggende negative antakelser om seg selv og om omverdenen (posttraumatiske kognisjoner) i etterkant av en eller flere traumatiserende hendelser. CPTCI består av 25 spørsmål og er laget som et selvutfyllingsskjema, tilpasset barn i alderen 10-18 år. Det er ikke etablert en grenseverdi for klinisk nivå (cut-off), men er ment som et utgangspunkt for en klinisk samtale og en mulighet til å kartlegge endring av barnets posttraumatiske kognisjoner i løpet av behandlingen.

CPTCI (PDF, 121.1KB)

Veiledning til bruk av CPTCI (på engelsk) (PDF, 147.1KB)

Foreldre: Foreldres emosjonelle reaksjoner (PERQ)

Parental Emotional Reactions Questionnaire (PERQ; Mannarino & Cohen, 1996) er utviklet for å kartlegge ulike negative emosjonelle reaksjoner omsorgsgiver kan få som følge av at deres barn har vært utsatt for et traume. Skalaen er laget som et selvutfyllingsskjema og er ment som et utgangspunkt for en klinisk samtale om foreldres emosjonelle reaksjoner. Det er ikke etablert noen grenseverdi for klinisk nivå (cut-off), men det kan være nyttig å administrere gjentatte ganger for å følge utviklingene av omsorgsgivers emosjonelle reaksjoner.

PERQ (PDF, 85.4KB)

Voksne: Traume- og PTSD-screening (TRAPS)

TRAPS gir en rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd og tilstedeværelsen av PTSD-symptomer siste måned. Første siden har 15 spørsmål om forskjellige potensielt traumatiserende hendelser, basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998). Baksiden består av 20 spørsmål om symptomer på posttraumatisk stress, basert på PTSD Checklist for DSM-5 (Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013).

TRAPS implementeres som standard kartleggingsverktøy i prosjektet «Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne» (ITV)

Se denne videoen for å få en forklaring til bruk av TRAPS

Traume- og PTSD-screening (PDF, 208.9KB)

Anbefalinger for utredning og diagnostisering av PTSD ved bruk av TRAPS (PDF, 494.5KB)

Voksne: Kartlegging av belastende livshendelser (KBL)

KBL er basert på Stressful Life Events Screening Questionnaire (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998) og kartlegger 15 typer belastende livshendelser. I tillegg til å spørre om eksponering, gir skjemaet utfyllende informasjon om blant annet alder på hendelsestidspunktet, antall hendelser, alvorlighetsgrad og liknende. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju, og gir mer utfyllende informasjon enn TRAPS.

KBL er oversatt av Siri Thoresen og Carolina Øverlien ved NKVTS.

Kartlegging av belastende livshendelser (KBL) (PDF, 89.6KB)

Voksne: Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5 (KAPS-5)

KAPS-5 er et semistrukturert intervju som gir utreder hjelp til å vurdere PTSD-symptomer og sette riktig diagnose. KAPS er det hyppigst brukte diagnostiske verktøyet brukt i forskning på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og regnes som «gullstandard» for diagnostisering av denne lidelsen. Det kan også brukes for å vurdere utbytte av behandling.

Det er viktig at instruksjonen leses nøye for å få korrekt skåring og at utreder har kompetanse i å vurdere PTSD-plager. Det anbefales å gjennomføre et gratis online treningsprogram for skåring og administrering av KAPS – 5. (https://www.ptsd.va.gov/professional/continuing_ed/caps5_clinician_training.asp).

Klinikeradministert PTSD-skala for DSM-5 (KAPS-5) (PDF, 5.0MB)