Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Politiets arbeide

Hva er årsakene til at politiet ikke greier å få saker om kjønnslemlestelse opp for domstolene?

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Hovedmål

Hensikten med denne studien er tosidig:

1. Å studere kjønnslemlestelse ut fra et systemperspektiv hvor politiets arbeid mot denne type kriminalitet skal stå i fokus slik at vi får en bedre forståelse av, og mulige løsninger på de utfordringer som politiet står overfor når slike saker skal etterforskes og dømmes.

2. Ved å få innsikt i politiets utfordringer og kunne foreslå løsninger vil det på et overordnet plan kunne påvirke omfanget av saker.

Vi kjenner ikke til at det finnes noen slike studier av politiets arbeid med kjønnslemlestelse, slik at dette også vil være et pionerprosjekt.

Publikasjoner

Lien, I. L. (2017). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse: En systemteoretisk analyse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2017).

Lien, I. L. (2017). Prosecution of the offence of female genital mutilation/cutting in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 31(2), 191-206. doi:10.1093/lawfam/ebx003

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater