Tema:

Seksuell kontroll og -vold i unges relasjoner på tvers av minoritets- og majoritetssamfunn

Hvilke forskjeller og likheter finnes mellom seksuell vold i en kjæresterelasjon og i vold i en kollektivistisk kultur, som for eksempel tvangsekteskap? Hva forteller de som har utøvd seksuell vold og kontroll i en kollektivistisk kultur om hvorfor de øvde volden? Dette er noen av spørsmålene som dette forskningsprosjektet ønsker å besvare.

 
2024 Dette prosjektet er pågående 2027

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskningsprosjektet skal sammenligne unges voldsutøvelse av og utsatthet for seksuell vold/kontroll i individualistiske og i kollektivistiske kulturer. Vold i en individualistisk kultur anvendes for å beskrive vold i kjæresterelasjoner. Vold i kollektivistiske kulturer anvendes for å beskrive seksuell vold/kontroll utøvd i en storfamiliekontekst, som for eksempel tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. 

Gjennom en sammenligning av seksuell vold og kontroll på tvers av ulike kontekster er målet å øke kunnskapen om den seksuelle volden som fenomen, og unngå det som kalles en «komparativ glipp». Denne glippen oppstår når vestlige idealer om likestilling og individuell frihet settes oppimot «de andres» praksis – altså vold og kontroll, som for eksempel tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Dette forskingsprosjektet unngår en komparativ glipp gjennom å sammenligne praksisen, seksuell vold/kontroll, på tvers av minoritets- og majoritetssamfunn.

Forskningsprosjektet omfatter en sammenlignende analyse av to kvalitative datasett. Det første datasettet er fra prosjektet Seksuell vold i unges nære relasjoner – utsatte, utøvere og institusjonelle rammer. Det består av kvalitative intervju med unge utsatte for seksuelle krenkelser i en nær relasjon (n=37) og utøvere av seksuelle krenkelser i en nær relasjon (n=19). Det andre datasettet er et kvalitativt datamateriale om utsatthet for- og utøvelse av seksuell vold og kontroll. 

Forskningsprosjektet ønsker å bygge ned skiller mellom ‘oss’ og ‘dem’ i forståelsen av seksuell kontroll og  seksuell vold, ved å gi et empirisk grunnlag for å diskutere likheter og forskjeller mellom kjærestevold og vold som følge av storfamiliens kontroll. Det øker den spesifikke kunnskapen om seksuell kontroll og vold i minoritetsmiljøer, og styrker kompetanse på voldsutøvelse, som i liten grad har hatt et flerkulturelt perspektiv. 

Prosjektet har samfunnsmessig relevans for de som skal hjelpe ungdom som utsettes for seksuell kontroll og vold, og de som utøver – enten det er brødre, kjærester eller andre familiemedlemmer. I et flerkulturelt Norge vil ungdom som utsettes for kjærestevold og ungdom som risikerer å bli tvangsgiftet møtes av det samme hjelpeapparatet, som bør ha kjennskap til forskjeller og likheter i ungdommens erfaringer og situasjon. 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater