Tema: Vold og overgrep

Domestic violence shelters in Norway and Slovakia as arenas for support, interventions and awareness-raising

Dette bilaterale forskningsprosjektet mellom NKVTS og CMC (Coordinating Methodological Centre) i Slovakia er en del av et samarbeidsprogram om "Domestic /Gender-based violence" finansiert over EEA/Norway Grants. Prosjektet studerer krisesentre som en arena for støtte, intervensjoner og økning av bevissthet for mødre og barn samt fra ansattes perspektiv. Prosjektet skal i tillegg se på krisesentrenes samfunnsrolle.

 
2021 Dette prosjektet er pågående 2024

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med partner i Slovakia, men landstudiene gjennomføres autonomt. Vi koordinerer forskningsspørsmål og har planer på både egen og fellespublisering.

Prosjektet er inndelt i 3 delstudier: 

1) Barn og unge på krisesenter. Arbeidspakkeleder: Sabreen Selvik

2) Mødre som er i kontakt med krisesenter: Arbeidspakkeleder: Margunn Bjørnholt

Både i delstudie 1 og 2 skal forskerne også studere krisesentrenes arbeid fra de ansattes og frivilliges perspektiv.

3) Krisesentrenes samfunnsrolle: Arbeidspakkeleder: Solveig Bergman

Formålet med prosjektet er å videreutvikle forskningen om krisesenter i Norge, også i et komparativt perspektiv med situasjonen i Slovakia. Delstudiet om barn/unge på krisesenter er samtidig en oppfølging av NKVTS’ studie fra 2009 om barn på krisesentre. I delstudien om mødre på krisesenter er tyngdepunktet på mødrenes situasjon etter samlivsbrudd og opphold på krisesenter. Ansattes erfaringer og synspunkter på temaer som barn/unges opphold på krisesenter, mødres situasjon og krisesentrenes rolle i voldsarbeidet vil bli studert i samtlige delstudier i prosjektet. Krisesentrenes samfunnsrolle, både i et historisk perspektiv og i dag, undersøkes i delstudie 3 både gjennom intervjuer med ledere og ansatte i krisesentrene og med sentrale aktører i forvaltning, politikk og frivilligorganisasjoner.

Metode

Kvalitative intervjuer med barn, unge, mødre og ansatte/frivillige på krisesentre. Spørreskjema til samtlige krisesentre i l Norge. Ekspertintervjuer med personer fra forvaltning, politikk og frivilliigorganisasjoner, Dokumentanalyse.  

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater