Tema:

Utøvere av vold i nære relasjoner: risiko, behandling og utfall.

En nasjonal studie av barn og unge henvist til BUP i 2024-2025 og alle som er straffedømt for vold i nære relasjoner 2000-2022

 
2024 Dette prosjektet er pågående 2027

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmålsetningen med studien er å utvikle kunnskap om risiko, behandling og utfall blant barn og voksne personer som utøver vold i nære relasjoner. 

Prosjektet vil gi økt kunnskap om utøvere av vold i nære relasjoner og deres kontakt med psykiske helsetjenester, både som barn, unge og voksne. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne styrke helsetjenestenes arbeid rettet mot personer som utøver eller står i fare for å utøve vold og overgrep. Gjennom spørreundersøkelsen blant barn og unge henvist til BUP, vil vi finne ut om barn og unge som utøver, eller står i fare for å utøve vold, er i kontakt med psykiske helsetjenester og hva denne kontakten består av. Gjennom bruk av registerdata med alle voksne som er straffedømte for vold i nære relasjoner, kan vi beskrive rus og psykiske lidelser, behandling og assosiasjoner for tilbakefall. Kunnskapen fra denne studien vil kunne danne grunnlaget for utviklingen av effektive intervensjoner og målrettede behandlings- og forebyggingstiltak. På lengre sikt vil kunnskapen kunne brukes til policyendringer ved at tiltakene implementeres nasjonalt med tanke på både forebygging og behandling. 

Hovedspørsmålene i prosjektet vil besvares i samarbeid med PriSUD (Diagnosing and treating substance use in prison)-prosjektet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, og spørreskjema fra pasienter i BUP.

PriSUD-prosjektet (www.prisud.no) ledes av Anne Bukten ved SERAF, og har en kohort (nPRIS-kohorten, www.prisud.no/npris) som inkluderer data på alle personer som har vært straffedømte i Norge (som har sonet i fengsel eller i friomsorgen) mellom 2000-2022. Kohorten består av ca. 200 000 individer koblet med; Norsk Pasientregister, Straffesaksregisteret, demografiske data fra SSB, dødsårsaksregisteret og fengselsregisteret. På denne måten vil vi ha mulighet til å undersøke trender over tid (i andel som straffedømmes for vold i nære relasjoner, og for hvilke lovbrudd). Dette prosjektet vil således gi mulighet til å undersøke vold i nære relasjoner i Norge på en måte som ikke har vært gjort tidligere. Prosjektet har et eksisterende brukersamarbeid med stiftelsen WayBack.

Undersøkelsen av barn og unge i BUP ledes av Ane-Marthe Solheim Skar ved NKVTS. Spørreskjemaet er utviklet etter innspill blant annet fra et ekspertpanel bestående av klinkere og eksperter innen utøverfeltet, blant annet fra REBESSA, V27 og RVTS.  Gjennom datainnsamlingen vil vi samle inn følgende data fra barn og unge mellom 12-18 år henvist til BUP mellom høsten 2024 til høsten 2025: Demografisk bakgrunn, psykisk helse, livskvalitet, hobbyer/aktiviteter, vennskap, bruk av porno, utsatthet og utøvelse av vold og overgrep. 

Samarbeidsparntere er: 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater