Dag 1: forelesere og temaer

Les mer om innslagene på dag 1 av traumebehandlingskonferansen, mandag 6. mai 2024.

Synne Stensland: Barn og unges smertefulle erfaringer

Unge rapporterer om mer smerter, psykiske vansker og høyere forbruk av medisiner mot smerter, angst og søvnvansker enn tidligere. Hvordan ser dette ut i Norge? Er barn og unge utsatt for barndomstraumer særlig utsatt, og i hvilken grad får de den helsehjelpen de trenger gjennom utviklingsløpet? Stensland tar opp sammenhengen mellom barn og unges erfaringer med potensielt traumatiserende hendelser og utvikling av somatiske helseplager, søvnvansker, bruk av smertestillende og andre vanedannende medisiner, samt risiko for komplisert sorg, avhengighet, psykiske lidelser gjennom ungdomstid og ung voksen alder.  Foredraget baserer seg blant annet på En pille for smerten/Killing Pain (data fra omfangsstudien Ung HUNT koblet til helseregistre), Utøyastudien, og behandlingsstudier (Trinnvis sammen). Kunnskap fra studiene understreker behovet for tidlig identifisering av barn og unge med betydelige somatiske eller psykiske plager etter barndomstraumer, samt behovet for videreutvikling av nyttige, tilgjengelige tiltak som ruster unge og deres nærmeste til å håndtere og mestre reaksjoner over tid.

Dr. Synne Stensland (MD, Ph.D.) er barnelege og forskningsleder ved NKVTS, samt forsker ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Hun er en ledende ekspert på barne- og ungdomstraumer, og har gitt viktige bidrag til bedre forståelse av virkningen av katastrofer og andre traumatiske hendelser for barn og unges helse. Med bakgrunn som barnelege har Stensland lagt stor vekt på de praktiske implikasjonene av forskningsresultatene. I tillegg til internasjonale publikasjoner og verv er hun mye konsultert av offentlige etater og helsevesenet her i Norge, og har bidratt til en rekke offentlige rapporter

_____________________________

Silje Endresen Reme: Behandling av smerter relatert til traumer og PTSD

I dette innlegget vil det bli presentert en gjennomgang av den nyeste forskningen innenfor smertefeltet. Fokuset vil ligge på hvordan akutte smerter kan utvikle seg til kroniske tilstander, samt hvilke forebyggende tiltak og behandlingsmetoder som er mest effektive for å håndtere slike kroniske smerter. Videre vil det bli drøftet hvordan disse smertetilstandene har en sammenheng med traumer og PTSD.

Silje Endresen Reme er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

 

 

 

_____________________________

Kristina Bondjers: ICD-11 – Nye kriterier for PTSD og K-PTSD. Hvilke konsekvenser har det for diagnostisering og behandling?

I den nye diagnosemanualen ICD-11 er det gjort vesentlige endringer av de diagnostiske kriteriene for PTSD, og en ny diagnose, kompleks PTSD (KPTSD), er introdusert. I denne forelesningen vil Kristina Bondjers gi en oversikt over de nye kriteriene, vise hvilke kliniske avveininger som er viktige og diskutere hvilke konsekvenser de nye kriteriene har for diagnostisering og behandling av både voksne og barn.

Kristina Bondjers er ph.d. og autorisert psykolog, i tillegg til forsker ved NKVTS og Kunnskapssenteret for katastrofepsykiatri, Uppsala universitet. Kristina var involvert i utviklingen av vurderingsinstrumenter for ICD-11 PTSD og kompleks PTSD nasjonalt og internasjonalt, har publisert den første psykometriske evalueringen av International Trauma Interview, og jobber videre med forbedring og videreutvikling av disse og andre instrumenter. Hun har mer enn 8 års erfaring med å gjennomføre opplæring med klinisk personell samt studenter innen helse og medisinsk omsorg om strukturert vurdering av stress- og traumerelaterte lidelser.

_____________________________

Eli Kristine Fiksdal Abel og Aurora Brun: Ferdig snakka! Praktiske erfaringer med traumebehandling og klinisk forskning i ruspoliklinikk.

De siste årene har vi i samarbeid med NKVTS lært opp 20 terapeuter i EMDR for å kunne tilby bedre traumebehandling til personer med avhengighetslidelser. I denne sesjonen vil vi gi dere en oppdatering på hva vi vet om sammenhenger og vekselvirkning mellom traumer og avhengighet, og om terapeutisk arbeid med traumer hos pasientene våre. I tillegg vil vi presentere foreløpige resultater fra INTACT-studien, et pågående forskningsprosjekt hvor vi undersøker om pasienter som mottar EMDR rapporterer endring i rusbruk, traumesymptomer og livskvalitet. Vi vil også komme med noen tips for å tilpasse traumebehandlingen til pasientgruppa og således sørge for integrert behandling hvor både rus- og traumelidelsen får nok plass.

Kristine Fiksdal Abel er psykologspesialist, ph.d., fag- og kvalitetsrådgiver ved Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, og prosjektleder for INTACT ved RusForsk, Oslo universitetssykehus.

Aurora Brun er psykolog ved Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker og prosjektmedarbeider ved RusForsk, Oslo universitetssykehus.

 

 

_____________________________

Trude Brynhildsvoll Auren og Julie Rendum Klæth: Erfaringer fra implementering av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk 

Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS har implementert et intensivt 8 dagers behandlingsprogram for PTSD. Vi vil presentere behandlingsprogrammet, forskningsresultater og erfaringer fra pasienter og terapeuter. Programmet kombinerer daglig Prolonged Exposure, EMDR, fysisk aktivitet og psykoedukasjon. Et annet element i behandlingen er at terapeutene roterer mellom pasientene fra time til time.

Trude BH smiler varmt, hun har mørk genser og kort sveis.Trude Brynhildsvoll Auren er psykologspesialist, ansatt ved Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har lang erfaring innen utredning og behandling av traumelidelser, samt med undervisning og veiledning i feltet. Hun har videreutdanning i traumerelatert dissosiasjon og er sertifisert terapeut i Prolonged Exposure og Metakognitiv terapi og veileder i EMDR. Hun har deltatt i utviklingen av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk og forskningsprosjekter tilknyttet tilbudet.

Julie RK har landt hår med fall og smiler bredt.Julie Rendum Klæth er psykologspesialist, ansatt ved Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun har lang erfaring innen utredning og behandling av traumelidelser, samt med undervisning og veiledning i feltet. Hun er sertifisert terapeut i Prolonged Exposure, EMDR og Metakognitiv terapi. Hun har deltatt i utviklingen av intensiv behandling for PTSD i poliklinikk og forskningsprosjekter tilknyttet tilbudet.

_____________________________

Helene Helgeland: Hypnose – en nyttig ferdighet i traumebehandling?

Om foredraget: Klinisk hypnose er en relasjonell prosess hvor hypnoseferdigheter benyttes i behandling av medisinske eller psykologiske tilstander. Målet er å redusere symptomer og øke pasientens opplevelse av mestring og kontroll. Det er vesentlig at hypnosekunnskap og -ferdigheter integreres i annen klinisk praksis og ikke bare blir en instrumentell prosedyre.

Hypnose og traumer har flere felles kjennetegn. Nettopp derfor kan anvendelse av hypnoseferdigheter integrert i annen traumebehandling være spesielt nyttig.

Helene H har halvlangt mørkt hår og smiler bredt. Helene Helgeland er barne- og ungdomspsykiater, Phd og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse psykosomatiske tilstander, Avdeling for barn og unges psykiske helse, OUS. Hun er også én av to ledere av et utdanningsprogram i klinisk hypnose for leger og psykologer som arbeider med barn og unge.

_____________________________

Marianne Skogbrott Birkeland og Lise Tveter: Med psykologen i lomma – kan en app gjøre behandlingen mer tilgjengelig?

NKVTS har utviklet en app til støtte for traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT). Målet med appen Min hverdag er å bidra til at personer med posttraumatisk stress (PTSD) kan lære om og mestre egne symptomer, tanker og følelser på en enkel og effektiv måte.  Appen er spesielt tilpasset ungdom mellom 13 og 18 år som er i behandling for PTSD og som får TF-CBT. I denne presentasjonen vil vi presentere noen forskningsresultater før vi vil vise hvordan en kan bruke appen i praksis sammen med TF-CBT.

Marianne Skogbrott Birkeland er psykolog og forsker ved NKVTS og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring med forskning på traumer og traumebehandling og har ledet utviklingen av appen Min hverdag.

 

Lise tveter har grønne øyne og rødlig hår, hun har på seg en blå bluse og kjede i halsenLise Tveter er psykologspesialist og TF-CBT-konsulent ved NKVTS samt ansatt ved Drammen BUP. Hun har lang erfaring med blant annet traumebehandling av barn og vært med på å pilotteste appen Min hverdag med pasienter i BUP.