Dag 2: forelesere og temaer

Les mer om innslagene på dag 2 av traumebehandlingskonferansen, tirsdag 7. mai 2024.

Sharif El-Leithy: Working with complexity in PTSD

I 2023 utga El-Leithy og kollega Hannah Murray boka Working with complexity in PTSD: A cognitive therapy approach som har fått svært gode omtaler. Boka er skrevet av klinikere, for klinikere, og gir leserne et praktisk rammeverk for å forstå, formulere og behandle PTSD ved å bruke den kognitive modellen samtidig som de kreativt tilpasser seg kompleksitet.

I dette foredraget vil El-Leithy snakke om typiske utfordringer man ofte møter hos pasienter med PTSD, og hvordan disse kan imøtekommes.

Dr. Sharif El-Leithy er klinisk leder ved Traumatic Stress Service i London, en tjeneste som spesialiserer seg på kartlegging og behandling av PTSD. El-Leithy var medlem av NICE-komiteen (2018) som utarbeidet de nyeste retningslinjene for PTSD. Han har nesten 20 års erfaring i behandling av PTSD og underviser og veileder mye om dette emnet.

_____________________________

Sean Perrin: Treatment of Pediatric PTSD: What about comorbidity?

Tilgjengelig evidens tyder på at evidensbaserte, traumefokuserte psykoterapier er svært effektive for å redusere PTSD-symptomer. På gruppenivå eller i randomiserte kontrollerte studier ser ikke effekten ut til å være negativt påvirket (moderert) av tilstedeværelsen av de vanligste komorbide tilstandene slik som angstlidelser og alvorlig depresjon. Dette er imidlertid ikke de eneste formene for komorbiditet som oppleves av unge mennesker med PTSD. Hva med virkningen av komorbide nevroutviklings-, atferds-, somatiske og rusforstyrrelser og andre mindre vanlige former for psykiatrisk komorbiditet? Utover diagnostiske komorbiditeter, hvordan bør psykososiale «komorbiditeter» som uavklarte asylsøknader, dårlig bolig, familiesykdom/nød informere klinisk beslutningstaking rundt behandling av PTSD? Foredragsholderen vil trekke på litteraturen så vel som hans kliniske erfaring med å jobbe med ulike traumegrupper med flere former for komorbiditet (diagnostisk og psykososial) for å illustrere noen av de viktigste utfordringene i klinisk beslutningstaking, inkludert når og hvordan vi kan endre vår PTSD-fokuserte behandlinger i nærvær av visse komorbiditeter.

Sean Perrin er professor i klinisk psykologi ved Lunds universitet og har over 30 års erfaring med å gi CBT til barn og voksne, samt veiledning og opplæring av psykisk helsepersonell til å gjøre det samme. Forskningen hans er fokusert på å forbedre tilgangen til og effektiviteten av behandlinger for psykisk helse. Forskning er iboende samarbeidende og tverrfaglig, og involverer pasienter og omsorgspersoner.

_____________________________

Kyrre Dyregrov og Gro Berge: Rask psykisk helsehjelp, Øygarden kommune

Hvordan gjøre traumebehandling mer tilgjengelig i førstelinjetjenesten? Vår digitale, intensive 5-dagers EMDR-behandling er et eksempel på hvordan det kan gjøres. I denne presentasjonen vil vi fortelle om våre erfaringer med denne modellen, viktigheten av å jobbe med traumebehandling i team, og hvordan denne modellen muliggjør samarbeid på tvers av kommuner.

Kyrre Dyregrov har jobbet som kommunepsykolog i ca 10 år. Han er psykolog og snart utdannet EMDR-veileder.

 

 

 

Gro Berge har jobbet som kommunepsykolog i kommunen i ca 10 år. Hun er psykologspesialist og snart utdannet EMDR-veileder.

 

 

_____________________________

Marie Haavik og Siri Toven: Ivaretakelse i traumebehandling

Å jobbe med traumebehandling kan være krevende, og den som jobber med å ivareta andre har også behov for å bli ivaretatt. Konferansen avsluttes med en samtale om ivaretakelse og kollegaarbeid, som deler av jobben vår, selvivaretakelse versus ivaretakelse, og hvordan det står til med ivaretakelsen på arbeidsplassene våre i dag.

Marie Haavik er psykologspesialist og har hovedsakelig arbeidet med vold i nære relasjoner og traumer gjennom sin yrkeskarriere. Hun har undervist om ivaretakelse av hjelperen i 15 år.

 

Siri Toven er også psykologspesialist. Hun har mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, der hun har arbeidet spesielt med behandling av ungdom med selvskadings- og selvmordsproblematikk. Hun har erfart ivaretakelse av hjelpere som en nødvendig forutsetning for å utføre slikt arbeid over tid og har holdt kurs om dette i 10 år.

Mathidle Endsjø er psykolog og stipendiat ved NKVTS der hun blant annet ser på utbrenthet og jobbtilfredshet blant terapeuter som jobber med traumeutsatte barn.

 

 

_____________________________

Dagfinn Mørkrid Thøgersen og Charlotte Styren: MST-CAN for barn utsatt for vold og omsorgssvikt

Thøgersen og Styren vil snakke om forebygging av vold og omsorgssvikt gjennom den hjemmebaserte behandlingsmetoden MST-CAN (Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect), hvor traumebehandling er en sentral del. MST-CAN er et evidensbasert behandlingstiltak for familier med barn mellom 6 og 18 år, hvor det rapporteres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet. Behandlingen legger vekt på å etablere sikkerhet, forhindre fremtidig vold og omsorgssvikt og sikre et positivt samarbeid mellom familien, barneverntjenesten og andre nøkkelpersoner i familiens nettverk. Et sentralt element i MST-CAN behandlingen er å sikre traumebehandling gjennom emosjonell prosessering av traumatiske erfaringer (Prolonged Exposure Therapy). I dette foredraget vil vi vise hvordan traumebehandlingen i MST-CAN gjennomføres som en del av en helhetlig behandlingstilnærming.

Dagfinn Mørkrid Thøgersen er forsker og spesialist i klinisk familiepsykologi. Han jobber i dag som fagdirektør i utviklingsavdelingen ungdom ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Thøgersen har lang erfaring med implementering av kunnskapsbaserte intervensjoner i barne- og familievernet.

Charlotte Styren er psykologspesialist i familiepsykologi. Hun er MST-konsulent i Bufetat, ved Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE). Styren har erfaring fra arbeid med MST og MST-CAN, som terapeut, veileder og konsulent.


_____________________________

Håkon Stenmark: Blomster og steiner – erfaringer fra Narrativ eksponeringsterapi med traumatiserte flyktninger

Narrativ eksponeringsterapi er en variant av eksponeringsbehandling for traumehendelser. Metoden er særlig tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere, hvor den gir hjelp til å strukturere en traumefokusert behandling også for personer i vanskelige livssituasjoner.

Håkon Stenmark er konstituert leder ved RVTS Midt. Han er utdannet psykolog og er spesialist i klinisk psykologi. Han har videreutdanning i kognitiv terapi og er godkjent veileder i kognitiv terapi. I en årrekke har han jobbet med behandling av traumerelaterte lidelser, og tok i 2014 en doktorgrad om Narrativ Eksponeringsterapi i behandling av flyktninger og asylsøkere.

Gjennom bistandsorganisasjonen VIVO International har han arbeidet i kriseområder i Afrika og Asia de siste 20 årene. Han har også skrevet en rekke fagartikler og bokkapitler om behandling av posttraumatiske tilstander

_____________________________

Else-Marie Augusti: Barns erfaringer med å fortelle om vold og hjelpen de fikk etterpå

Barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep har i mange studier fortalt at de enten aldri har fortalt om sine erfaringer eller at det går mange år før de forteller. Språklige, kognitive, emosjonelle og motivasjonelle faktorer er forbundet med valget om å fortelle eller ikke. Forskningen som presenteres i dette foredraget bygger blant annet på en studie fra Statens barnehus om barns opplevelser med å fortelle og hvordan de oppfatter hjelpen de har fått i forbindelse med å fortelle.

Else-Marie Augusti er forsker ved NKVTS og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har i mange år forsket på barns utvikling etter volds- og overgrepserfaringer, og leder for tiden en studie om ungdommers utsatthet og bekymringer for lovbrudd.