Live 1. november 2022 09:00
< NKVTS TV

Tidlig hjelp til traumeutsatte barn


Foreldrene spiller en viktig rolle for å hjelpe barns tilpasning etter traumer, men mange foreldre føler seg hjelpeløse og vet ikke hva de kan gjøre. Det er derfor behov for gode behandlingsmetoder som kan gi barna hjelp på et tidlig tidspunkt, og som kan bidra til å styrke foreldrenes evne til å ivareta barna sine. Vi har testet en trinnvis behandlingsmodell i kommunale tjenester for barn og unges psykiske helse, «Trinnvis sammen»

«Trinnvis» TF-CBT er en behandlingsmodell som er utviklet for barn i alderen 7-12 år og består av to trinn:

  1. en foreldreledet, terapeut-støttet behandling, der store deler av behandlingen foregår hjemme.
  2. ordinær, terapeutledet traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i BUP.

I pilotstudien har NKVTS undersøkt om trinn 1, den foreldreledede delen, er en metode som passer inn i kommunale tjenester for barn og unge i Norge. Blant annet har vi sett på om barn, foreldre, og terapeuter liker å jobbe med metoden, og om barna rapporterer om bedring i symptomene sine etter behandling.

I dette seminaret presenterer forsker og prosjektleder Silje Mørup Ormhaug resultater fra pilotstudien.

Studien er finansiert av Helsedirektoratet (Hdir).

Rapport: Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie