Tema: Vold og overgrep

General self-efficacy in individuals with visual impairment compared with the general population

Brunes, A., Hansen, M. B., & Heir, T. (2021). General self-efficacy in individuals with visual impairment compared with the general population. PLOS ONE, 16(7), 1-12. doi:10.1371/journal.pone.0254043

– Det kan hende at oppgaver som er helt banale for seende, krever mye av en person som er synshemmet. Dermed får de mengdetrening i å mestre, sier Audun Brunes. 

Han har sammen med forskningskollegane Marianne Bang Hansen og Trond Heir fått akseptert en artikkel fra studiene sine blant blinde og svaksynte i tidsskriftet Plos One. Artikkelen handler om tro på egen mestringsevne blant blinde og svaksynte og hvilken rolle mobbing, vold og overgrep har i utviklingen av å mestre livet. Funnene er mer oppløftende enn man skulle tro.

Mengdetrening i mestring

– Det fantastiske med artikkelen er våre funn om at synshemmede har større tro på egne mestringsevner, self-efficacy som vi sier på fagspråket, enn den generelle befolkningen, og dette til tross for at de er mer utsatt for mobbing, vold, overgrep og andre forhold som vi har i tidligere artikler vist har en sammenheng med lavere mestringstro, sier Brunes.

Han sier videre at synshemmede kanskje mestrer på sine egne vilkår. At helt banale oppgaver for seende, kan kreve mye av en person som er synshemmet.

– For eksempel, det å gå på kjøkkenet og lage seg en kopp kaffe. Dermed får de mengdetrening i å mestre. Det kan også være at «blindekulturen» er en mestringskultur hvor det oppmuntres til mestring og andre i miljøet anerkjenner dette, sier Brunes.

Lavere tilfredshet med livet

Brunes forteller at et annet viktig funn i den nye artikkelen er den lineære sammenhengen mellom mestringstro og hvor tilfreds en person er med livet som helhet; jo høyere «self-efficacy», desto høyere livstilfredshet. 

Samtidig viser forskningen at synshemmede har lavere livstilfredshet enn den generelle befolkningen.

– Forklaringen på hvorfor synshemmede har dårligere livstilfredshet må bero på andre forhold enn deres tro på egne mestringsevner. Det kan være knyttet til begrenset tilgang til informasjon, mobilitetsutfordringer, ensomhet, arbeidsløshet, og høyere forekomst av mobbing, vold, overgrep og psykiske lidelser, sier Brunes.

Universell utforming gjør livet bedre

– For å bedre situasjonen til synshemmede, bør vi jobbe med universell utforming. Vi bør også jobbe med å sikre at alle mennesker, også blinde og svaksynte, får like muligheter til samfunnsdeltakelse og til samfunnet generelt, sier forskeren.

Vil du lese hele artikkelen?

Du finner den hos Plos One.

Forskerne