Aktuelt

Implementering: Der forskning møter praksis

En ting er å finne ut hvilke intervensjoner, behandlingsprogrammer og metoder som er mest effektive i behandling av psykiske lidelser. En annen ting er å vite hvordan disse metodene best mulig kan tas i bruk i praksis.

Skrevet av: Nadina Peters

Gjennom systematisk innhenting av kunnskap fra forskning, klinisk erfaring og brukere av helsetjenester, får vi kjennskap til hvilke intervensjoner, behandlingsprogrammer og metoder som viser seg å være mest effektive i behandling av psykiske lidelser. Men, det er ikke alltid like lett å sette disse ut i livet i helsetjenestene. Å finne effektive strategier for hvordan dette kan gjøres, det vil si  hvordan vi effektivt kan implementere nye behandlingsmetoder, er et sentralt mål i ITV-prosjektet.

Hva er ITV- prosjektet?

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å implementere kunnskapsbaserte metoder for behandling av PTSD for voksne i distrikspsykiatriske sentre (DPS). Prosjektet kalles «Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne» (ITV) og har som mål å utvikle og bidra til at kunnskapsbasert praksis implementeres på en måte som gjør at denne praksisen opprettholdes og vedvarer i tjenesten over tid.

I tråd med National Institute for Health and Care Evidence (NICE) sine retningslinjer implementeres to behandlingsmetoder som særlig er anbefalt for PTSD hos voksne, nemlig Eye Movement Desensitization and Reprocessing og kognitiv terapi for PTSD.

Typiske utfordringer ved implementering

De fleste kan kjenne seg igjen i at det å starte og ta i bruk noe nytt, eller avlære noe som man kan ha holdt på med over lang tid, kan være en utfordring. Særlig i en hektisk hverdag og på toppen av alt det andre som skal gjennomføres. Hvordan finne tid, rammer og kapasitet til dette?

Utfordringer knyttet til implementering av nye behandlingsmetoder er på mange måter ikke så ulik det å ta i bruk en ny treningsmetode, for eksempel. Denne skal læres, man må øve på å bli god, man skal finne tid til å trene og dette skal skje i rammen av andre viktige gjøremål. Den største utfordringen er kanskje å vedlikeholde treningen over tid.

I et pilotprosjekt i to DPS-er i 2016/2017 ble muligheten for implementering av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD undersøkt. Utfordringer knyttet til implementering viste seg blant annet som usikkerhet knyttet til om pasientene tålte eksponerende behandling, og om metodene kunne anvendes ved komplekse tilstander og PTSD med komorbide tilstander.

Videre ble det også påpekt utfordringer knyttet til høyt arbeidspress og manglede tilrettelegging. Sistnevnte er påkrevd for gjennomføring av metoder i praksis. Terapeutene som deltok i prosjektet opplevde sine ledere som støttende til bruk av nye metoder, men lite skjedde knyttet til endringer i struktur, rammer og prosedyrer, og terapeutene opplevde å bære aleneansvar for å ta i bruk metodene.

Implementering av effektiv traumebehandling er mulig

Det er mye kompetanse på behandling av PTSD rundt omkring i Norges land, men kompetansen varier mellom ulike deler av landet. Utredning og vurderinger av PTSD er lite systematisert. Det er heller ingen nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av PTSD per i dag. I prosjektet ønsker vi å bidra til å forbedre kompetansen i kartlegging og diagnostisering av PTSD.

Resultatene fra pilotprosjektet var gode og viste at implementering var mulig, ønsket og gjennomførbart. Men for at poliklinikkene skulle lykkes i å fortsette å tilby, praktisere og vedlikeholde behandlingsmetodene i tjenesten, var det ikke nok at terapeutene kunne behandlingsmetodene. Ledelse viste seg å spille en særlig viktig rolle. Organisatoriske faktorer som lederstøtte, rammer og struktur trekkes frem som nøkkelkomponenter for å drive god implementering i tjenestene.

Man er ikke født til å være leder, men kan lære å bli en leder

God ledelse har vist seg å være viktig både for å skape et grunnlag i organisasjonen for å drive med implementering av nye behandlingsmetoder, og for å skape bedre holdninger til disse. Følgelig har god ledelse også sammenheng med hvor tilfredse brukerne er med tjenestetilbudet og brukernes livskvalitet.

For å møte utfordringene knyttet til implementering av kunnskapsbaserte metoder, og for å bidra til at metodene opprettholdes over tid i tjenestene, er oppfølging og støtte til ledere en sentral del av ITV- prosjektet. For at ledere også skal få tilgang til kunnskapsbaserte metoder knyttet til ledelse, har prosjektet tatt i bruk programmet Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI). Dette innebærer at ledere får opplæring og veiledning i ledelse av implementering i en periode på ett år.

LOCI

LOCI er utviklet i USA av Gregory Aarons, PhD og Mark Erhart, PhD med kollegaer. Målet med LOCI er å hjelpe ledere med å utvikle bedre generelle lederferdigheter og spesielt ferdigheter knyttet til ledelse av implementering av kunnskapsbasert praksis. I tillegg legges det vekt på strategier i organisasjonen som vil bidra til implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert praksis i klinikkene.

I ITV-prosjektet skal vi undersøke hvilken effekt implementeringsstrategien (LOCI) har på traumekartleggingen og PTSD- behandlingstilbudet.

Nasjonal implementering

Per dags dato deltar 15 klinikker i voksenpsykiatrien i ulike deler av landet i ITV- prosjektet. LOCI benyttes også i prosjektet for implementering av TF- CBT (traumefokusert kognitiv terapi for barn og ungdom) i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved NKVTS.

Terapeutene i DPS-er får opplæring i metodene EMDR og CT-PTSD og blir fulgt opp gjennom veiledning av godkjente veiledere i de respektive metodene.  Prosjektet samarbeider med EMDR Norge og Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT).  Ledere deltar i implementeringsprogrammet LOCI, og blir fulgt opp gjennom veiledning både individuelt og i gruppe. Ledere får i tillegg tilbakemeldinger fra sine ansatte og sine overordnede om deres opplevelse av lederen og hennes/hans atferd, som danner grunnlag for veiledningene.

Ta kontakt

Dette er det første av flere innlegg der vi i prosjektgruppen kommer til å diskutere aktuelle temaer og problemstillinger. Vi håper at dette både kan inspirere og bidra til debatt innenfor et spennende og viktig fagfelt.

Hilsen ITV-prosjektet

Her kan du lese andre innlegg fra denne bloggen