Tema: Vold og overgrep

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021

Traume-fokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en kunnskapsbasert behandlingsmetode for barn og unge som har opplevd traumer og som strever med posttraumatisk stress. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har ansvar for Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021 etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

 
2018 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021 er en videreføring av en nasjonal implementering av TF-CBT innenfor Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). En studie som undersøkte effekten av TF-CBT i et utvalg BUPer viste at metoden er dokumentert virksom for alvorlig traumatiserte barn også i en norsk kontekst. Første implementeringsperiode varte fra 2012 til 2017 (se ytterligere informasjon om denne prosjektperioden her). Ved utgangen av 2017 implementerte halvparten av landets BUPer TF-CBT.

I Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021 er målet å utvide TF-CBT-tilbudet til enda flere av landets BUPer, og å sørge for at tilbudet om TF-CBT opprettholdes ved alle deltakende klinikker. Ledere ved nye klinikker som tar del i prosjektet vil få opplæring i implementeringsledelse for bli enda bedre rustet til å kunne følge opp om implementeringen slik at tilbudet om TF-CBT opprettholdes over tid.

Den overordnede ambisjonen er at samtlige barn og unge som sliter med symptomer på posttraumatisk stress skal få kunnskapsbasert behandling for sine vansker. Implementeringen legger vekt på å sikre bruk av metoden over tid. Dette gjøres ved å legge til rette for god oppfølging og veiledning av behandlere i TF-CBT, og av ledere i implementeringsledelse.

For informasjon om TF-CBT og implementeringsprosjektet (både til foreldre og barn og til de som gir hjelp, samt innlogging for TF-CBT terapeuter og veiledere), se www.nkvts.no/tf-cbt

Delmål

I tråd med forskningslitteraturen, tilsier erfaringene våre at lederstøtte og organisatorisk tilrettelegging er viktig for å kunne nå målsettingen om å fange opp og tilby TF-CBT til de med behov over tid. I prosjektperioden 2018-2021 vil vi derfor implementere og teste en empirisk og teoretisk basert opplæringsmodell for implementeringsledelse (Leadership and Organizational Change for Implementation; LOCI) i et utvalg av BUPene. Målet er å undersøke hvorvidt innføringen av LOCI vil føre til endringer i implementeringsklima og klinikkens evne til å tilby TF-CBT til barn som vil kunne ha nytte av traumebehandling.

Metode

Prosjektet vil benytte et klaserandomisert kohortdesign (stepped wedged design) for å undersøke innføring av LOCI for å støtte implementeringen av TF-CBT i BUP. Spørreskjemadata vil samles inn ved oppstart og etter 4, 8 ,12 og 16 måneder. I tillegg vil pasientdata samles inn fortløpende. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Implementering av traumebehandlingstilbud til voksne (ITV-prosjektet) ved NKVTS og grunnleggerne av LOCI.

Tilleggsinformasjon

Spørsmål knyttet til prosjektet kan rettes til:
Ane-Marthe Solheim Skar
Prosjektleder
Implementering av TF-CBT i BUP 2018-2021
a.m.s.skar@nkvts.no  
Tlf. 97 66 15 91

Publikasjoner

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Skar, A. M. S., Ormhaug, S. M., & Jensen, T. K. (2019). Reported Levels of Upset in Youth After Routine Trauma Screening at Mental Health Clinics. JAMA Network Open, 2(5), e194003. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4003

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater