Tema: Vold og overgrep

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet et prosjekt for implementering av kunnskapsbasert behandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i spesialisthelsetjenesten. 

 
2016 Dette prosjektet er pågående 2022

Prosjektleder

 • Egeland, Karina

  Egeland, Karina

  Forskningsleder / Forsker II / PhD i psykologi

  Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålet for prosjektet er å implementere spesifikke kunnskapsbaserte behandlingsmetoder på en måte som sikrer bruk av metodene i tjenestene over tid. Vi ønsker samtidig å øke kunnskapen om traumer og traumebehandling i spesialisthelsetjenesten, og at voksne med posttraumatiske stressplager skal få tilbud om kunnskapsbasert behandling for sine vansker. Ettersom PTSD-diagnose kvalifiserer til behandling i spesialisthelsetjenesten er det valgt å konsentrere implementeringen av traumebehandling ved landets distriktspsykiatriske sentre (DPS’er).

De to behandlingsmetodene som implementeres er Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Kognitiv Terapi for PTSD (KT-PTSD). Det tas i bruk en implementeringsstrategi kalt Ledelse og organisatorisk endring for implementering (LOCI) for å sørge for god implementering i klinikkene over tid. 

Delmål

Prosjektets delmål inkluderer:

 • Bidra til at tilbudet om kunnskapsbasert behandling opprettholdes og vedvarer over tid
 • Å tilrettelegge for organisatorisk forankring i helseforetakene  
 • Forbedre kartlegging av traumatiske erfaringer hos pasienter
 • Øke kunnskap om, og forbedre diagnostisering av posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • At pasienter med PTSD skal få tilbud om kunnskapsbasert behandling for sine vansker

 

Metode

Prosjektet startet opp i 2016-2017 med en pilot ved to poliklinikker. Behandlerne fikk opplæring i kunnskapsbasert behandling av PTSD og det ble systematisk samlet inn data på behandlingsforløp og implementering. Prosjektet gjennomførte også en kartlegging av eksisterende traumebehandlingstilbud i Norge. Her finner du et oppsummeringsnotat fra pilotstudien.

Med bakgrunn i erfaringer fra pilotstudien, ble prosjektet utvidet med implementering ved ytterligere 21 poliklinikker. I tillegg utvidet vi prosjektet ved å gi ledere i klinikkene opplæring og oppfølging gjennom programmet LOCI. Dette ble gjort for å sikre god implementering over tid. Prosjektrunden 2018-2020 ble gjennomført ved å bruke et klyngerandomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av LOCI som implementeringsstrategi. 

I 2020 ble prosjektet utvidet med ytterligere 15 poliklinikker. Det er et mål å rekruttere nye poliklinikker hvert år. Erfaringer vi gjør oss i tidligere prosjektperioder legges til grunn for gjennomføringen av påfølgende prosjektperioder. Vi ønsker følgelig å optimalisere implementeringsstrategien for å tilrettelegge for best mulig implementering i de deltakende poliklinikkene.  

Prosjektet har tett dialog med prosjekt om nasjonal implementering av TF-CBT i landets barne- og ungdomspsykiatriske enheter (BUP) i tillegg til Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Vi samarbeider også med EMDR Norge og Norsk Forening for Kognitiv Terapi, tillegg til forskere ved Universitetet i Oxford, UK og Universitetet i San Diego, California, USA. 

Tilleggsinformasjon

NKVTS er interessert i å komme i kontakt med interessenter som har spørsmål, kunnskap, informasjon og erfaringer relevante for dette prosjektet. Prosjektleder Karina Egeland kan kontaktes på e-post (karina.egeland@nkvts.no).  

Ettersom NKVTS ikke er en del av helsevesenet kan vi ikke motta henvisninger. Eventuelle henvisninger må sendes direkte til klinikkene involvert i prosjektet.

Deltakere i prosjektet kan finne kartleggingsverktøy her. 

Publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A. B., Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk: Oppsummering av pilotprosjekt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater