Tema: Vold og overgrep

Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomfører på oppdrag fra Helsedirektoratet et prosjekt for implementering av kunnskapsbasert behandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i spesialisthelsetjenesten. Mai 2016 til mai 2017 ble det gjennomført en pilotstudie med klinisk utprøving ved to distriktpsykiatriske sentre (DPS). Prosjektet skal nå utvides med implementering ved ytterligere klinikker. Siktemålet er nasjonal implementering basert på erfaringene fra prosjektet. Prosjektet vil gjennomføres over flere prosjektperioder.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2020

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hovedmålet for prosjektet er å implementere spesifikke kunnskapsbaserte behandlingsmetoder på en måte som sikrer videre bruk av metodene i tjenestene. Vi ønsker samtidig å øke kunnskapen om traumer og traumebehandling i spesialisthelsetjenesten, og at voksne med pottraumatiske stressplager skal få tilbud om kunnskapsbasert behandling for sine vansker. 

 

 

Delmål

Prosjektets delmål inkluderer:

  • Bidra til at tilbudet om kunnskapsbasert behandling opprettholdes og vedvarer over tid
  • Å tilrettelegge for organisatorisk forankring i helseforetakene  
  • Forbedre kartlegging av traumatiske erfaringer hos pasienter
  • Øke kunnskap om, og forbedre diagnostisering av posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
  • At pasienter med PTSD skal få tilbud om evidensbasert behandling for sine vansker

 

Metode

I pilotstudien fikk behandlerne opplæring i evidensbasert behandling av PTSD og det ble systematisk samlet inn data på behandlingforløp og implementering. Prosjektet gjennomførte også en kartlegging av eksisterende traumebehandlingstilbud i Norge. Her finner du et oppsummeringsnotat fra pilotstudien.

Med bakgrunn i erfaringer fra pilotstudien, ble prosjektet utvidet med stegvis implementering ved ytterligere 20 poliklinikker (Prosjektperiode 1). Behandlingsmetodene som implementeres er Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og Kognitiv Terapi for PTSD (KT-PTSD). Dette skjer gjennom systematisk opplæring, veiledning og oppfølging av behandlere. Prosjektet samarbeider med EMDR Norge og Norsk Forening for Kognitiv Terapi. I tillegg vil ledere i klinikkene motta opplæring og oppfølging gjennom programmet LOCI (Leadership and Organizational Change for Implementation).

I 2020 utvides prosjektet med ytterligere 15 poliklinikker, fra 6 ulike helseforetak, der 3 av de er helseforetak som er nye for prosjektet. Erfaringer vi har gjort oss i prosjektperiode 1 vil legges til grunn for gjennomføringen av prosjektperiode 2. Vi ønsker følgelig å optimalisere implementeringsstrategien for å tilrettelegge for best mulig implementering i de deltakende poliklinikkene. Prosjektperiode 2 vil vare fra 2020-2021.

Modeller og strategier for implementeringen er basert på gjeldende teorier og forskning på implementering. I tillegg bygger vi på erfaringer fra nasjonal implementering av TF-CBT i landets BUP’er og implementering av generell traumekunnskap gjennomført ved Regionale Ressurssentrene om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS). 

Tilleggsinformasjon

NKVTS er interessert i å komme i kontakt med interessenter som har spørsmål, kunnskap, informasjon og erfaringer relevante for dette prosjektet. Prosjektleder Karina Egeland kan kontaktes på e-post (karina.egeland@nkvts.no) eller telefon (90 60 23 26).

Siden NKVTS ikke er en del av helsevesenet kan vi imidlertid ikke motta henvisninger. Eventuelle henvisninger må sendes direkte til klinikkene involvert i prosjektet.

 

Deltakere i prosjektet kan finne kartleggingsverktøy her. 

Publikasjoner

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Bækkelund, H., Bergerud-Wichstrøm, M., Mørck, A. B., Endsjø, M., & Aareskjold, J. (2017). Implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD hos voksne i klinikk: Oppsummering av pilotprosjekt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater