Begrepsavklaringer – Vold og overgrep mot eldre og av eldre: Avrop 6

Helsedirektoratet ba i februar 2022 NKVTS om å utarbeide et notat som utreder og avklarer sentrale begreper brukt innen temaområdet eldre og vold i norsk kontekst. Herunder vold, aggresjon, overgrep og forsømmelser, samt nære relasjoner (familiære- og omsorgsrelasjoner).

I dette notatet viser vi til at definisjoner på vold, overgrep, aggresjon eller forsømmelser ikke evner å beskrive fenomenene på en hensiktsmessig måte. Oppdraget med å utrede og avklare disse sentrale begrepene er en krevende øvelse fordi fenomenene i seg selv er vanskelig å avgrense. 

Vi har vært spesielt opptatt av å differensiere mellom vold, aggresjon, overgrep og forsømmelser.

Uheldig utvikling

Selv om det ikke har vært noen felles begrepsbruk i forskningsfeltet, har det vært en dreining til å bruke voldsbegrepet som en samlebetegnelse på alt fra grov fysisk vold til hendelser med utelatt helsehjelp. Vi mener det er en uheldig utvikling som er med på å viske ut skillene mellom svært alvorlige, mindre alvorlige hendelser og hendelser som verken er vold, overgrep eller forsømmelser. Det kan føre til at forskning på overgrep mot eldre ikke blir tatt alvorlig fordi en slik begrepsbruk ikke evner å tydeliggjøre og nyansere forskningsresultatene på en måte som praksisfeltet vil eller kan forholde seg til. Dette kan igjen føre til en bagatellisering av konsekvensene av overgrep mot eldre i praksis, blant de som utformer politikken og i den generelle befolkningen.

Vi foreslår en begrepsbruk som vi mener er mer hensiktsmessig, selv om våre forslag til begrepsbruk ikke er «hugget i stein». Det er fordi begrepene ikke er statiske, men beskriver fenomener som er svært kompliserte og kontekstavhengige og som vanskelig lar seg definere. Derfor må begrepsbruken være beskrivende og ikke definerende. Ingen hendelser er akkurat like og hvordan de forstås og møtes må derfor vurderes på hendelsens egne premisser. 

Hvordan bruke begrepene? 

Vi foreslår at begrepet vold nyttes om alvorlig form for fysisk intensjonell aggresjon, mens overgrep er et begrep som beskriver andre typer handlinger av fysisk, psykisk, seksuell, emosjonell eller materiell art, men som ikke inkluderer den mest alvorlige volden. Her tar vi ikke stilling til om overgrepene er intensjonelle eller ikke, men at de utøves av en annen person som den eldre har tillit til, enten via familierelasjoner, som helsepersonell eller fra noen i eget nettverk. Eldre personer som er aggressive som en følge av alvorlig kognitiv svikt, skal ikke omtales som voldsutøver fordi denne atferden har en annen kontekstuell forståelse. Først ved alvorlig utelatt helsehjelp eller gjentatt utelatt helsehjelp kan det være forsømmelser.

Vi håper at dette notatet kan bidra til at definisjoner og begrepsbruk om vold, overgrep, aggresjon, utelatt helsehjelp og forsømmelser tas opp på relevante arenaer innen forskning, praksis og politikk. Det er viktig at NKVTS som et førende forskningssenter innen vold og overgrep, sammen med øvrige forsknings- og fagmiljøer i Norge og fagmyndigheter, utfordres til å ta denne tematikken opp til en bredere gjennomgang. Dessuten å relatere dette til ulike aldersgrupper i befolkningen. Det er behov for å ta opp de rådende definisjonene fra WHO til diskusjon og undersøke hvordan definisjoner, teorier og begreper blir brukt i en norsk kontekst.

Begrepsavklaringer – Vold og overgrep mot eldre og av eldre: Avrop 6

PDF 498.3KB

Last ned publikasjon