Tema: Vold og overgrep

Disclosure

Disclosure handler om å avdekke vold og overgrep, og omfatter både det å selv fortelle om sin opplevelser til andre, og at hendelsene blir oppdaget av andre. Disclosure-prosjektet skal undersøke hvilke forhold som fremmer og hindrer avdekking av vold og overgrep gjennom livsløpet.

 
2023 Dette prosjektet er pågående 2027

Prosjektleder

  • Hafstad, Gertrud Sofie

    Hafstad, Gertrud Sofie

    Forskningsleder / Forsker I / PhD

    Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Vold er en av våre store folkehelseutfordringer, med store konsekvenser både for direkte berørte, og samfunnet som helhet.  Selv om mange opplever vold og seksuelle overgrep i løpet av livet, er det relativt få som forteller om dette til andre. For at vi skal kunne forebygge vold  og gi riktig behandling og oppfølging, er det viktig at både hjelpeinstanser og pårørende vet om at det har skjedd, slik at de kan gi hjelp og støtte. For å nå ut til de som trenger hjelp og støtte etter volds- og overgrepserfaringer, er det viktig å få bedre kunnskap hva som legger til rette for eller hindrer at noen forteller om volden de har opplevd og at vold avdekkes, samt om det er noen grupper som opplever flere hindringer enn andre .

I Disclosure-prosjektet skal vi undersøke hva som hindrer eller legger til rette for at personer utsatt for vold eller overgrep forteller om dette og søker hjelp. Vi kartlegger dette gjennom [IFS4] hele livsløpet ved bruk av to store nasjonale studier med ungdom og voksne. I tillegg skal Disclosure ved å undersøke hvem som kontakter hjelpelinjer, på hvilken måte og hva de snakker om når det tar kontakt, gi mer kunnskap om hva som kjennetegner måten personer søker lavterskel hjelp på når de er utsatt.

Et viktig ledd i forebyggingen av vold, er å innføre forskningsbasert kunnskap i hjelpetjenesten for volds- og overgrepsutsatte, og fremme samarbeid på tvers av sektorer som jobber med voldutsatte. Et av formålene med Disclosure, er å forbedre samarbeidet mellom forskning og tjenestesektorene. I Disclosure vil vi derfor ha et tett samarbeid med representanter for de nasjonale hjelpelinjene for barn og voksne og politiet, som begge har sentrale roller i avdekking av vold og overgrep gjennom livsløpet.

Gjennom samarbeidet med prosjektets referansegruppe som består av representanter fra krisesentre, Statens barnehus, politiet og legevakten, har prosjektet tett kontakt med de som skal dra nytte av kunnskapen som komme ut av forskningsprosjektet. Referansegruppen vil være involvert i studien og gi tilbakemelding og råd basert på erfaringer fra praksisfeltet. Studien vil dermed kunne gi ny og anvendelig kunnskap om hva som hindrer eller fremmer avdekking av vold og overgrep. Dette vil kunne bidra til forebygging av vold og overgrep gjennom å forbedre tjenestene og ved å øke sjansen for at flere utsatte nås gjennom både lavterskeltjenester og mer spesialiserte tjenester.

Tilleggsinformasjon

Disclosure er finansiert av Forskningsrådet (prosjektnr 341397). 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater