Ansatte
Augusti, Else-Marie Pressebilder

Augusti, Else-Marie

Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - barn og unge
Telefon: 977 34 012

Kompetanseområder

Vold og overgrep mot barn

Kognitiv utvikling

Emosjoner og kognisjon

Beslutningsprosesser i barnevernet

Barn som vitner

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

2021

Augusti, E. M., & Myhre, M. C. (2021). The Barriers and Facilitators to Abuse Disclosure and Psychosocial Support Needs in Children and Adolescents Around the Time of Disclosure. Child Care in Practice. doi:10.1080/13575279.2021.1902279

Augusti, E. M., Sætren, S. S., & Hafstad, G. S. (2021). Violence and abuse experiences and associated risk factors during the COVID-19 outbreak in a population-based sample of Norwegian adolescents. International Journal of Child Abuse & Neglect, 118. doi:10.1016/j.chiabu.2021.105156

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2021). A lost generation? Covid-19 and adolescent mental health. The Lancet Psychiatry. doi:10.1016/S2215-0366(21)00179-6

Hafstad, G. S., Sætren, S. S., Wentzel-Larsen, T., & Augusti, E. M. (2021). Adolescents’ symptoms of anxiety and depression before and during the Covid-19 outbreak – A prospective population-based study of teenagers in Norway. Lancet Regional Health Europe, 5. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100093

Hermansen, T. K., & Augusti, E. M. (2021). Samspill mellom emosjoner og kognisjon i barns utvikling. I C. K. Tamnes (Red.) Nevrokognitiv utviklingspsykologi (s. 172-192). Gyldendal Akademisk.

Nyvold, O., Nygaard, E., Augusti, E. M., & Tamnes, C. K. (2021). Unity or diversity of executive functioning in children and adolescents with post-traumatic stress symptoms? A systematic review and meta-analysis. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence, 1-21. doi:10.1080/09297049.2021.1979950

2020

Augusti, E. M., & Hafstad, G. S. (2020). Sammenhenger mellom opplevd kontroll fra foreldre og vold mot barn og unge. I A. Bredal, H. Eggebø & A. Eriksen (Red.) Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge. Cappelen Damm Akademisk. doi:10.23865/noasp.99.ch8

Hafstad, G. S., Sætren, S. S., Sætren, S. S., Myhre, M. C., Bergerud-Wichstrøm, M., & Augusti, E. M. (2020). Cohort profile: Norwegian youth study on child maltreatment (the UEVO study). BMJ Open, 10, 1-10. doi:10.1136/bmjopen-2020-038655

Rueness, J., Augusti, E. M., Strøm, I. F., Wentzel-Larsen, T., & Myhre, M. C. (2020). Adolescent abuse victims displayed physical health complaints and trauma symptoms during post disclosure interviews. Acta Paediatrica, 109(11), 2409-2415. doi:10.1111/apa.15244

Sætren, S. S., Augusti, E. M., & Hafstad, G. S. (2020). Affective inhibitory control and risk for internalizing problems in adolescents exposed to child maltreatment: A population-based study. Journal of Abnormal Psychology. doi:10.1037/abn0000582

2019

Myhre, M. C., Syringen, F., & Augusti, E. M. (2019). Helse hos barn som kommer til Statens Barnehus. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 270-286). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-15

2018

Augusti, E. M., Baugerud, G. A., Sulutvedt, U., & Melinder, A. M. D. (2018). Maltreatment and trauma symptoms: Does type of maltreatment matter. Psychological Trauma, 10(4), 396-401. doi:10.1037/tra0000315

2017

Augusti, E. M., Bernt, A. C., & Melinder, A. M. D. (2017). Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 15(4), 256-289. doi:10.18261/issn.0809-9553-2017-04-02

2016

Baugerud, G. A., & Augusti, E. M. (2016). Utviklingspsykologisk kunnskap er relevant for hvordan omsorgsplasseringer gjennomføres. Norges Barnevern, 93(3-4), 290-303. doi:10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-12

Harris, L. S., Block, S. D., Ogle, C. M., Goodman, G. S., Augusti, E. M., Larson, R. P., . . . Urquiza, A. et al. (2016). Coping style and memory specificity in adolescents and adults with histories of child sexual abuse. Memory, 24(8), 1078-1090. doi:10.1080/09658211.2015.1068812

Hermansen, T. K., Røysamb, E., Augusti, E. M., & Melinder, A. M. D. (2016). Behavior and inhibitory control in children with prenatal exposure to antidepressants and medically untreated depression. Psychopharmacology, 233(8), 1523-1535. doi:10.1007/s00213-016-4248-3

2015

Melinder, A. M. D., Augusti, E. M., Matre, M., & Endestad, T. (2015). Associations between executive functions and long-term stress reactions after extreme trauma: A two-year follow-up of the Utøya survivors. Psychological Trauma, 7(6), 583-590. doi:10.1037/tra0000048

2014

Augusti, E. M., Torheim, H. K., & Melinder, A. M. D. (2014). The effect of emotional facial expressions on childrens working memory: Associations with age and behavior. Child Neuropsychology, 20(1), 86. doi:10.1080/09297049.2012.749225

Chae, Y., Goodman, G. S., Larson, R. P., Augusti, E. M., Alley, D., VanMeenen, K. M., . . . Coulter, K. P. et al. (2014). Children’s memory and suggestibility about a distressing event: The role of children’s and parents’ attachment. Journal of Experimental Child Psychology (Print), 123(1), 90. doi:10.1016/j.jecp.2014.01.005

McWilliams, K., Augusti, E. M., Dion, J., Block, S. D., Melinder, A. M. D., & Goodman, G. S. (2014). Children as Witnesses. In G. Melton (Ed.) The SAGE Handbook of Child Research (pp. 285-300). Sage Publications.

2013

Augusti, E. M., & Melinder, A. M. D. (2013). Maltreatment is associated with specific impairments in executive functions: A pilot study. Journal of Traumatic Stress, 26(6), 780-783. doi:10.1002/jts.21860

Augusti, E. M., & Melinder, A. M. D. (2013). The effect of neutral and negative colour photographs on children’s item directed forgetting. European Journal of Developmental Psychology, 10(3), 378-391. doi:10.1080/17405629.2012.686741

2011

Goodman, G. S., Ogle, C. M., Block, S. D., Harris, L. S., Larson, R. P., Augusti, E. M., . . . Urquiza, A. et al. (2011). False memory for trauma-related Deese-Roediger-McDermott lists in adolescents and adults with histories of child sexual abuse. Development and psychopathology (Print), 23(2), 423-438. doi:10.1017/S0954579411000150

2010

Augusti, E. M., Melinder, A. M. D., & Gredebäck, G. (2010). Look who’s talking: Pre-verbal infants’ perception of face-to-face and back-to-back interactions. Frontiers in Psychology, 1. doi:10.3389/fpsyg.2010.00161

Rapporter

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2021).

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020). Barn, ungdom og koronakrisen.En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020: Delrapport 1 av 3. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2020).

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Andre publikasjoner

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020 December). Krenkelser hjemme øker sårbarhet for krenkelser ute. Foredrag på Konfliktrådets digitale konferanse, Oslo.

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020 November). Forekomst av vold og overgrep mot barn i Norge. Foredrag på Redd barnas barnerettighetsforkost, Oslo.

Augusti, E. M., & Myhre, M. C. (2019 September). How to help a violence exposed child? A qualitative study of children’s own experiences with disclosing violence and abuse, and subsequent health care. Paper presented at European Conference on Domestic Violence.

Augusti, E. M., Myhre, M. C., Bergerud-Wichstrøm, M., & Hafstad, G. S. (2019 September). Controlling parenting practices and Norwegian adolescents’ self-reported exposure to domestic violence. Paper presented at European Conference on Domestic Violence.

Augusti, E. M., Sætren, S. S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., & Hafstad, G. S. (2019 November). Child maltreatment and mental health problems in adolescence; the role of inhibitory control. Paper presented at International Society of Traumatic Stress Studies.

Augusti, E. M. (2018 November). Ungdomsårene – en tid for utvikling. Sammenhenger mellom hjernens utvikling, tanker og atferd. Foredrag på Utlendingsdirektoratets barnefaglige dag, Oslo.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., & Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Barns rett til å bli hørt – Forskningsetiske og metodiske avveininger i UEVO-studien. Foredrag på Forskningsdagene, Oslo.

Augusti, E. M., Hafstad, G. S., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Vold, seksuelle overgrep og kognisjon: En pilotstudie av en kognitiv oppgave i et spørreskjemaformat. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Torshavn.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Bergerud-Wichstrøm, M. (2018 September). Retten til å bli hørt: Om barns deltakelse i forskning om sensitive tema. Foredrag på Frokostmøte, Litteraturhuset, Oslo.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2018 August). Hvordan opplever ungdom å bli spurt om vold og overgrep?Erfaringer fra to pilotundersøkelser i norsk ungdomsskole. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Tórshavn.

Augusti, E. M. (2017). Stress tidlig i livet og hjernens utvikling. I B. Bratvold (Red.) Barn i Norge 2017 (s. 22-34). Oslo: Voksne for barn.

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., Bergerud-Wichstrøm, M., & Bergerud-Wichstrøm, M., & Myhre, M. C. (2017 May). A nationally representative survey of child maltreatment in Norwegain 12-15 year olds. Paper presented at Workshop med professor Karestan Koenen, Harvard, Oslo.

Baugerud, G. A., & Augusti, E. M. (2016 November). Ny forskning og praksis: Utviklingspsykologisk kunnskap er relevant for hvordan omsorgsplasseringer gjennomføres. Foredrag på Samarbeidskonferansen mellom barnevernsektoren og universitets- og høgskolesektoren, Oslo.

Augusti, E. M. (2010). Barns oppveksterfaringer og kognitiv utvikling. Psykologisk tidsskrift.

Augusti, E. M., & Melinder, A. (2010 June). Induced forgetting of complex emotional pictures. The directed forgetting task and children’s memory. Paper presented at 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Gøteborg.

Augusti, E. M., Gredebäck, G., & Melinder, A. M. D. (2009 April). Infants’ early social understanding. Paper presented at Society for Reserach in Child Development Biennial Meeting 2009.

Pressebilder