Tema: Vold og overgrep

Foreldre og barn med minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner

Undersøkelser gjennomført i Norden indikerer at foreldre og barn med minoritetsbakgrunn har en forhøyet risiko for å oppleve vold i hjemmet. I Norge er  barn og familier med minoritetsbakgrunn overrepresentert på krisesentre, ved Statens Barnehus og i barnevernet på grunn av vold i nære relasjoner.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektdeltakere

  • Hauge, Mona-Iren
  • Kiamanesh, Parvin

Hovedmål

Formålet med denne undersøkelsen er å frambringe kontekstualisert kunnskap som utvider forståelsen av årsaker og sammenhenger. Det er lite kunnskap om tiltakene som anvendes når det er vold i nære relasjoner generelt, og når familien har minoritetsbakgrunn spesielt.

Forskningsprosjektet vil frambringe kunnskap om foreldre og barn med minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner. Fokus rettes mot foreldre og barns erfaringer med hjelpeinstanser, hvilke instanser de har vært i kontakt med og oppfølging og koordinering av tiltak. I tillegg undersøkes hvordan foreldre håndterer foreldrerollen i hjem der vold forekommer.

Delmål

Prosjektet vil undersøke muligheter og utfordringer minoritetsfamilier og barn møter når de søker hjelp og støtte fra hjelpeinstanser og deres nettverk. Prosjektet undersøke også hvordan foreldre forstår og vurderer sine barns behov når vold i nære relasjoner er en del av hverdagen.  

Metode

Det vil bli gjennomført kvalitative intervjuer av foreldre og barn som på grunn av vold i nære relasjoner har vært i kontakt med en eller flere hjelpeinstanser i Oslo. Gjennom dybde-intervjuer vil prosjektet frembringe kunnskap om hverdagsliv i familier der vold forekommer, og foreldre og unges opplevelser og erfaringer med hjelpeapparatet, som følge av vold i nære relasjoner.

Tilleggsinformasjon

Prosjektet er en del av forskningsprogrammet om vold i nære relasjoner ved NKVTS.

Publikasjoner

Kiamanesh, P., & Hauge, M. I. (2018). “We are not weak, we just experience domestic violence”—Immigrant women’s experiences of encounters with service providers as a result of domestic violence. Child & Family Social Work, 1-8. doi:10.1111/cfs.12615

Hauge, M. I. (2016). Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 253-264). Universitetsforlaget.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater